CÁC PHÒNG BAN

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG THUỘC SỞ

Văn phòng:

Tham mưu, giúp Giám đốc trong công tác tổ chức cán bộ và công tác hành chính quản trị, các hoạt động đối nội và đối ngoại của Sở:

1. Trình UBND tỉnh:

a. Dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

b. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó của các phòng và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện sau khi thống nhất với Sở, ngành có liên quan.

2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh: Dự thảo Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các phòng và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức thực hiện:

a. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý biên chế, quản lý lao động, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật;

b. Xem xét, xác minh, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công chức và người lao động trong Sở theo phân cấp; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

c. Tổng hợp, lập báo cáo đánh giá, xây dựng kế hoạch công tác định kỳ tháng, 6 tháng và hàng năm của Sở. Ghi chép, thông báo kết luận của Giám đốc tại các cuộc họp giao ban, hội nghị của Sở.

d. Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ. Tiếp nhận, luân chuyển, bảo quản, lưu trữ các loại công văn, giấy tờ, tài liệu, hồ sơ… của Sở theo quy định;

đ. Xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán sử dụng ngân sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức kế toán và quyết toán kinh phí nội bộ thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước cấp và các nguồn quỹ hợp pháp khác; thực hiện mua sắm, trang bị và quản lý tài sản của Sở theo đúng chế độ quy định;

e. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với các nội dung công việc thuộc phạm vi áp dụng cải cách thủ tục hành chính của Sở theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

g. Công tác bảo vệ, trật tự an toàn và vệ sinh cơ quan;

h. Phối hợp với Công đoàn chăm lo đời sống cho công chức và người lao động trong Sở;

Thanh tra:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Sở:

1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trên địa bàn tỉnh;

2. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực tài chính, ngân sách trên địa bàn tỉnh;

3. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính;

4. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

5. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật;

6. Qua công tác thanh tra, tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở;

7. Đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện báo cáo và tổng hợp báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định;

8. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những quy định trái với văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước được phát hiện qua công tác thanh tra.

Phòng Quản lý Ngân sách:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch thu, chi ngân sách, thực hiện cân đối thu, chi ngân sách tỉnh, quyết toán ngân sách; quản lý các nguồn vốn, quỹ tài chính của tỉnh:

1. Trình UBND tỉnh:

a. Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về lĩnh vực tài chính - ngân sách;

b. Dự thảo chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính theo quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

c. Dự thảo phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách của địa phương; định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương để trình HĐND tỉnh quyết định theo thẩm quyền;

d. Dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương; các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao để trình HĐND tỉnh quyết định theo thẩm quyền;

2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh: Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực tài chính - ngân sách;

3. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

4. Thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác quản lý ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính khác của tỉnh:

a. Hướng dẫn các cơ quan Đảng, an ninh, quốc phòng sử dụng ngân sách tỉnh và cơ quan tài chính cấp dưới xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật. Thực hiện kiểm tra, thẩm định dự toán ngân sách của cơ quan Đảng, an ninh, quốc phòng sử dụng ngân sách tỉnh và dự toán ngân sách cấp dưới; lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh theo quy định;

b. Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn;

c. Quản lý quỹ dự trữ tài chính tỉnh và các quỹ tài chính khác của tỉnh theo quy định của pháp luật;

d. Thẩm định và thông báo quyết toán đối với các cơ quan Đảng, an ninh, quốc phòng sử dụng ngân sách tỉnh và thẩm định quyết toán ngân sách cấp dưới. Lập tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương hàng năm trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh phê duyệt, gửi Bộ Tài chính;

đ. Quản lý các khoản vay và viện trợ của tỉnh theo quy định của pháp luật; tham mưu UBND tỉnh triển khai việc phát hành trái phiếu và các hình thức vay nợ khác của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;

e. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật;

g. Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan tổ chức thực hiện và tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính, ngân sách báo cáo UBND tỉnh;

h. Theo dõi, đề xuất quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí như: Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu, dự phòng, tăng thu, kết dư, chi khác ngân sách tỉnh; cải cách tiền lương; kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về an toàn giao thông, kinh phí phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; hoàn trả các khoản thu năm trước;

i. Đề xuất xử lý những vấn đề phát sinh liên quan về tài chính - ngân sách của các cơ quan, đơn vị và các cấp ngân sách do phòng quản lý;

k. Báo cáo tình hình tài chính, ngân sách theo định kỳ và đột xuất cho các cấp lãnh đạo theo quy định.

l. Kế toán quản lý thu, chi ngân sách và tất cả các quỹ tài chính của tỉnh; các tài khoản tạm thu, tạm giữ của tỉnh.

m. Xử lý các vấn đề có liên quan đến việc vận hành hệ thống Tabmis: nhập dự toán cấp 0, dự toán ứng trước chi chuyển giao, nhập lệnh chi tiền, phân bổ dự toán chi chuyển giao cho các huyện, thị xã, thành phố; phân bổ dự toán chi cho các đơn vị dự toán cấp 1 và cấp 4 do phòng quản lý.

Phòng Tài chính Hành chính - Sự nghiệp:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý về tài chính ngân sách nhà nước trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp:

1. Hướng dẫn các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật. Thực hiện kiểm tra, thẩm định và tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách của cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; thẩm tra phương án phân bổ dự toán chi ngân sách của các đơn vị dự toán cấp 1 thuộc tỉnh;

2. Thẩm tra, xét duyệt và thông báo quyết toán đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị dự toán khác có sử dụng ngân sách tỉnh;

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật;

4. Quản lý vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc tỉnh; vốn quy hoạch, vốn đối ứng các dự án...

5. Phân bổ dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị dự toán cấp 1 và cấp 4 trên hệ thống Tabmis và xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống Tabmis đối với lĩnh vực do phòng quản lý.

Phòng Quản lý Công sản - Vật giá:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá và tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý trên địa bàn:

1. Trình UBND tỉnh:

a. Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; tham mưu cho UBND tỉnh có ý kiến với các Bộ, ngành và Bộ Tài chính về việc sắp xếp nhà, đất của các cơ quan Trung ương quản lý trên địa bàn;

b. Các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và phân cấp quản lý nhà nước về tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

c. Ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, tiền cho thuê mặt nước, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước trong các lĩnh vực tài sản nhà nước, đất đai, tài nguyên khoáng sản;

2. Tham mưu Giám đốc thực hiện:

a. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc thực hiện chính sách, xác định đơn giá thu và mức thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, tiền cho thuê mặt nước, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước;

b. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài sản nhà nước; đề xuất các biện pháp về tài chính để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản nhà nước theo thẩm quyền tại địa phương;

c. Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, cho thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước, giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và việc sử dụng tài sản nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết;

d. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ công khai tài sản nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật;

đ. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương trong việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

e. Tổ chức tiếp nhận, quản lý, trình UBND quyết định xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn dấu, chìm đắm được tìm thấy; tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước; tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ODA) khi dự án kết thúc và các tài sản khác được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;

g. Tổ chức quản lý và khai thác tài sản nhà nước chưa giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng;

h. Quản lý cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

k. Xây dựng phương án giá hàng hoá, dịch vụ và kiểm soát các yếu tố hình thành giá đối với hàng hoá, dịch vụ theo thẩm quyền;

l. Thẩm định phương án giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ công ích nhà nước đặt hàng giao kế hoạch, sản phẩm còn vị thế độc quyền các sở, đơn vị hoặc doanh nghiệp xây dựng, trình UBND tỉnh quyết định;

m. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức hiệp thương giá, kiểm soát giá độc quyền, chống bán phá giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết;

n. Thẩm định dự thảo quyết định ban hành bảng giá các loại đất và phương án giá đất tại địa phương để Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh quyết định;

o. Công bố danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, đăng ký, kê khai giá và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá tại địa phương theo quy định của pháp luật;

p. Tổng hợp, phân tích và dự báo sự biến động giá trên địa bàn; báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá tại địa phương theo quy định của Bộ Tài chính và UBND tỉnh;

q. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực hiện pháp luật về giá và thẩm định giá của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn;

Phòng Tài chính Doanh nghiệp:

Tham mưu, giúp Giám đốc trong công tác quản lý về tài chính doanh nghiệp và các Ban quản lý rừng trên địa bàn:

1. Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, cổ phần hoá đơn vị sự nghiệp công lập, chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

2. Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán của các loại hình doanh nghiệp và Ban quản lý rừng trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

3. Quản lý phần vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể do UBND tỉnh thành lập theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công của UBND tỉnh;

4. Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của công ty nhà nước; kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

5. Tổng hợp tình hình chuyển đổi s hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp trên địa bàn, tình hình quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp do địa phương thành lập hoặc góp vốn, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính.

Theo dõi quỹ cổ phần hoá doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật;

6. Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tài chính phục vụ chính sách phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

7. Hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với: Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Đắk Lắk, các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán độc lập, đầu tư tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xổ số, đặt cược và trò chơi có thưởng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

8. Phân bổ dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị dự toán cấp 1 và cấp 4 trên hệ thống Tabmis và xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống Tabmis đối với lĩnh vực do phòng quản lý.

Phòng Đầu tư:

Tham mưu, giúp Giám đốc quản lý vốn đầu tư phát triển:

1. Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan để tham mưu UBND tỉnh về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn tỉnh.

2. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển hàng năm; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí các nguồn vốn khác có tính chất đầu tư trình UBND tỉnh quyết định.

3. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh quyết định phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách; kế hoạch điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết; xây dựng kế hoạch điều chỉnh, điều hoà vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương;

4. Tham gia về chủ trương đầu tư; thẩm tra, thẩm định, tham gia ý kiến theo thẩm quyền đối với các dự án đầu tư do tỉnh quản lý;

5. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương của chủ đầu tư và cơ quan tài chính cấp huyện, cấp xã; tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện, thành phố, thị xã.

6. Tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước và nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

7. Tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo niên độ hàng năm thuộc nguồn địa phương quản lý.

8. Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định;

9. Phân bổ dự toán chi đầu tư XDCB cho các chủ đầu tư và các dự án (cấp 1 và cấp 4) trên hệ thống Tabmis và xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống Tabmis đối với lĩnh vực do phòng quản lý.

Phòng Tin học - Thống kê:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện công tác thống kê tài chính:

1. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính và chuyên môn nghiệp vụ của Sở;

2. Triển khai thực hiện các đề án, dự án công nghệ thông tin do Sở quản lý;

3. Tiếp nhận, quản lý và duy trì hoạt động của các thiết bị, hạ tầng, chương trình ứng dụng do Bộ Tài chính và tỉnh chuyển giao;

4. Quản lý, vận hành hệ thống mạng của Sở và hướng dẫn, hỗ trợ phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố sử dụng hạ tầng tuyền thông ngành tài chính.

5. Xây dựng kế hoạch trang bị máy tính, thiết bị tin học, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học; bảo quản, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa các thiết bị tin học của Sở;

6. Chủ trì phối hợp với các phòng thuộc Sở xây dựng các phần mềm tin học phục vụ nhiệm vụ công tác của Sở.

7. Hướng dẫn, hỗ trợ việc sử dụng các phần mềm tại Sở, phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố, Ban Tài chính các xã phường, thị trấn và các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

8. Thực hiện công tác thống kê tài chính: thu thập, tổng hợp, phân tích, cung cấp và lưu trữ số liệu thống kê tài chính phục vụ công tác quản lý, điều hành của Sở.

9. Cấp và quản lý mã số đơn vị có quan hệ ngân sách trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Tài chính

10. Xây dựng quy chế quản lý, sử dụng hệ thống công nghệ thông tin: khai thác dữ liệu, mạng Internet, mạng nội bộ, phần mềm phục vụ nhiệm vụ công tác của Sở.

Phòng Pháp chế:

Tham mưu Giám đốc Sở Tài chính thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao và tổ chức thực hiện công tác pháp chế quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức Pháp chế.

1. Về công tác xây dựng pháp luật

a) Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan giúp Giám đốc lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực tài chính ở địa phương.

b) Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan giúp Giám đốc phối hợp với Sở Tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của HĐND, UBND tỉnh.

c) Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng có liên quan chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực tài chính ở địa phương trình Giám đốc đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh.

d) Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Giám đốc.

đ) Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các phòng soạn thảo trước khi trình Giám đốc xem xét, quyết định việc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định.

e) Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan giúp Giám đốc góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến.

2. Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

a) Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực tài chính ở địa phương.

b) Định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo trình Giám đốc gửi Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

3. Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

a) Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan giúp Giám đốc phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

b) Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc để gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

4. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Chủ trì và phối hợp với các phòng có liên quan lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong phạm vi ngành, lĩnh vực tài chính ở địa phương trình Giám đốc và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

b) Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực tài chính ở địa phương; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các phòng thuộc Sở.

c) Chủ trì và phối hợp với các phòng có liên quan tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại Sở.

d) Chủ trì và phối hợp với các phòng có liên quan tham mưu, giúp Giám đốc định kỳ 6 tháng, hàng năm tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để báo cáo Sở Tư pháp.

5. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

a) Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan giúp Giám đốc thực hiện công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực tài chính ở địa phương theo quy định của pháp luật.

b) Chủ trì và phối hợp với các phòng có liên quan giúp Giám đốc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật.

c) Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực tài chính ở địa phương trình Giám đốc gửi Sở Tư pháp.

6. Về công tác bồi thường của Nhà nước

Chủ trì và phối hợp với các phòng có liên quan giúp Giám đốc thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

7. Về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính Doanh nghiệp và các phòng có liên quan giúp Giám đốc phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

8. Về công tác tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

a) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực tài chính ở địa phương; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Giám đốc;

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng có liên quan tham mưu cho Giám đốc về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan theo sự phân công của Giám đốc.

LIÊN KẾT
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
ĐT: 0500.3856630 – 0500.3819988
Fax: 0500.3850106 - Email: taichinh@daklak.gov.vn
Thiết kế bới: VNPT Đắk Lắk
Đặt làm trang chủ