Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy và các Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 (18/03/2021)

Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 04/12/2020 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2021; Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 04/12/2020 của Tỉnh ủy; Chương trình số 03-CTr/TU ngày 12/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Sở Tài chính xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; Nghị quyết của Tỉnh ủy và các Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 với các nội dung cụ thể văn bản đính kèm.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn