Nội dung Công văn và Biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện Luật THTKCLP năm 2021 (23/12/2021)

Thực hiện Công văn số 13993/BTC-TTr ngày 08/12/2021 của Bộ Tài chính và chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk tại Công văn số 12511/UBND-KT, ngày 20/12/2021 về việc báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Sở Tài chính đề nghị UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố; các Sở, Ban, Ngành, đơn vị thuộc tỉnh tổng hợp đánh giá, tự chấm điểm kết quả THTKCLP trong chi thường xuyên năm 2021 theo Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính, quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên như sau:

1. Các Sở, Ban, Ngành: lập báo cáo phụ lục số 01-A, 01-B, 02, 07 quy định tại Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính.

2. UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố: lập báo cáo phụ lục số 04, 05, 07 quy định tại Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính.

Nội dung Công văn và Biểu mẫu báo cáo tại đây

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn