Phòng quản lý ngân sách (01/06/2021)

​a. Thô​ng tin liê​n hệ​:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Lê Thị Hồng Vân

Trưởng phòng

02623. 852 372

vanlth@taichinh.daklak.gov.vn

2

Phan Nhật Huy

Phó Trưởng phòng

02623. 852 372

huypn@taichinh.daklak.gov.vn

3

Mlô Bren

Phó Trưởng phòng

02623. 852 372

brenm@taichinh.daklak.gov.vn

4

H' Yoan Êban

Chuyên viên

02623. 852 372

yoaneh@taichinh.daklak.gov.vn

5

Lữ Thị Minh Thư

Chuyên viên

02623. 852 372

thultm@taichinh.daklak.gov.vn

6

Thái Trần Thành

Chuyên viên

02623. 852 372

diemnt@taichinh.daklak.gov.vn

7

Phạm Thị Lan Anh

Chuyên viên

02623. 852 372

anhptl@taichinh.daklak.gov.vn

8

Trần Thị Đóa

Chuyên viên

02623. 852 372

doatt@taichinh.daklak.gov.vn

9

Nguyễn Tấn Minh

Chuyên viên

02623. 852 372

minhnt@taichinh.daklak.gov.vn

b. Chức​ nă​ng, nhiệm​ vụ​:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch thu, chi ngân sách, thực hiện cân đối thu, chi ngân sách tỉnh, quyết toán ngân sách; quản lý các nguồn vốn, quỹ tài chính của tỉnh:

1. Trình UBND tỉnh:

 a) Dự thảo chương trình, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính theo quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

b) Dự thảo phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách địa phương; xây dựng định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương; chế độ thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền;

c) Dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương; các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền.

2. Quản lý ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước ở lĩnh vực phụ trách:

a) Tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định;

b) Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn ở lĩnh vực phụ trách;

c) Hướng dẫn cơ quan tài chính cấp dưới xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; Thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán ngân sách cấp dưới heo quy định của pháp luật;

d) Yêu cầu Kho bạc nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo theo quy định;

đ) Thẩm định quyết toán thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố;

e) Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, lập tổng quyết toán ngân sách hàng năm của địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn, báo cáo Bộ Tài chính.

3. Quản lý nhà nước về tài chính đối với các quỹ do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập: Quỹ dự trữ tài chính.

4. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước theo quy định của pháp luật.

5. Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán nhà nước về tài chính ngân sách báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực tài chính theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác quản lý ngân sách nhà nước:

a) Hướng dẫn sử dụng ngân sách, thực hiện kiểm tra, thẩm định dự toán ngân sách, thẩm định và thông báo quyết toán ngân sách đối với các cơ quan Đảng, An ninh, Quốc phòng tỉnh;

b) Kế toán quản lý thu, chi ngân sách và các quỹ tài chính của tỉnh, các tài khoản tạm thu, tạm giữ của tỉnh;

c) Theo dõi, đề xuất quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu, dự phòng, kết dư, tăng thu, tiết kiệm chi, chi khác ngân sách tỉnh, cải cách tiền lương, kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về an toàn giao thông, kinh phí phòng chống thiên tai, hoàn trả các khoản thu năm trước…;

d) Đề xuất xử lý những vấn đề phát sinh liên quan về tài chính - ngân sách của các cơ quan, đơn vị và các cấp ngân sách;

đ) Báo cáo tình hình tài chính, ngân sách theo định kỳ và đột xuất cho các cấp lãnh đạo theo quy định.

e) Xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính; chủ trì công bố số liệu tài chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

g) Thực hiện công tác thống kê tài chính: Thu thập, tổng hợp, phân tích, cung cấp số liệu thống kê tài chính phục vụ công tác quản lý, điều hành của Sở.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn