Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp (01/06/2021)

​a. Thô​ng tin liê​n hệ​:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Y Bơng Niê

Trưởng phòng 

02623.852 858

bongyn@taichinh.daklak.gov.vn

2

 Lê Ngọc Ánh Dương  Phó Trưởng phòng  02623.852 858  duonglna@taichinh.daklak.gov.vn

3

Nguyễn Thế Diễm

Phó Trưởng phòng

02623.852 858

diemnt@taichinh.daklak.gov.vn

4

Phạm Thị Hồng Vấn

Chuyên viên

02623.852 858

vanpth@taichinh.daklak.gov.vn

5

Nguyễn Thị Chung

Chuyên viên

02623.852 858

chungnt@taichinh.daklak.gov.vn

6

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Chuyên viên

02623.852 858

lanntn@taichinh.daklak.gov.vn

7

Nguyễn Thị Thục Trinh

Chuyên viên

02623.852 858

trinhntt@taichinh.daklak.gov.vn

8

Nguyễn Thị Thu Quyên

Chuyên viên

02623.852 858

quyenntt@taichinh.daklak.gov.vn

9

Nguyễn Thị Thơ

Chuyên viên

02623.852 858

thont@taichinh.daklak.gov.vn

10

Nguyễn Thị Ngọc Vy

Chuyên viên

02623.852 858

vyntn@taichinh.daklak.gov.vn

b. Chức​ nă​ng, nhiệm​ vụ​:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý về tài chính - ngân sách nhà nước trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp:

1. Hướng dẫn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán thu, chi ngân sách của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; thẩm tra phương án phân bổ dự toán chi ngân sách của các đơn vị dự toán cấp 1 thuộc tỉnh.

3. Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh.

4. Thông báo quyết toán đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị dự toán khác có sử dụng ngân sách tỉnh thuộc phạm vi quản lý.

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật.

6. Quản lý vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc tỉnh; vốn đối ứng các dự án...

7. Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm của các đơn vị theo quy định của pháp luật.

8. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán nhà nước về tài chính ngân sách thuộc lĩnh vực phụ trách.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn