Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 27 chiếc xe ô tô các loại sau khi thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP (08/03/2022)

Theo Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bán tài sản công xe ô tô và giá khởi điểm để tổ chức đấu giá xe ô tô sau khi thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ. Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk thông báo để lựa chọn tổ chức có chức năng đấu giá tài sản như sau:

  1. Tên, địa chỉ của cơ quan có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
  2. Tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: 27 chiếc xe ô tô các loại sau khi thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP tổng giá khởi điểm là 2.822.500.000 đồng (Bẳng chữ: Hai tỷ tám trăm hai mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng).
  3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: (văn bản kèm theo)

Trong trường hợp chỉ có duy nhất 01 (một) tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ đạt các tiêu chí, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đó;

Trường hợp có từ 02 (hai) tổ chức đấu giá tài sản trở lên nộp hồ sơ đạt các tiêu chí, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk xem xét, quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản có mức thù lao phù hợp với tài sản đấu giá và các yếu tố có liên quan khác.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

  • Thời gian đăng ký: Từ ngày có thông báo cho đến trước 17 giờ 00 phút ngày 11/3/2022. Sau thời gian nêu trên, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk không tiếp nhận bất cứ hồ sơ của tổ chức tham gia tổ chức đấu giá tài sản.
  • Nhận hồ sơ trực tiếp trong giờ làm việc, tổ chức đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ năng lực, đóng quyển có đầy đủ tài liệu đính kèm, được để trong phong bì dán kín niêm phong.
  • Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Văn thư Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

* Lưu ý:

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và đề nghị Văn thư Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đóng dấu văn bản đến, ghi thời gian nộp hồ sơ tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá tài sản.

Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk sẽ thông báo cho tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn; thông báo hoặc không thông báo đối với các tổ chức không được lựa chọn và không hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ không được lựa chọn.

Nội dung chi tiết tại đây

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn