Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gỗ cây đứng các loại của Trung tâm Bảo tồn Voi Đắk Lắk tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk (22/01/2021)

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh về việc bán tài sản công và phê duyệt giá khởi điểm tổ chức đấu giá tài sản công gỗ cây đứng để thực hiện Cụm công trình chăm sóc voi của Trung tâm Bảo tồn Voi Đắk Lắk tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk thông báo để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của cơ quan có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Gỗ cây đứng các loại của Trung tâm Bảo tồn Voi Đắk Lắk tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk; với tổng giá khởi điểm 302.381.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm lẻ hai triệu, ba trăm tám mươi mốt nghìn đồng).

- Trong trường hợp chỉ có duy nhất 01 (một) tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ đạt các tiêu chí, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đó;

- Trường hợp có từ 02 (hai) tổ chức đấu giá tài sản trở lên nộp hồ sơ đạt các tiêu chí, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk xem xét để quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá - Thời gian đăng ký: Từ ngày có thông báo cho đến trước 11 giờ 00 phút ngày 21/01/2021. Sau thời gian nêu trên, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk không tiếp nhận bất cứ hồ sơ của tổ chức tham gia tổ chức đấu giá tài (Nhận hồ sơ trực tiếp trong giờ làm việc). - Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Văn thư Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Chi tiết file đính kèm

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn