Văn phòng (20/09/2021)

a. Thông tin liên hệ: Điện thoại: 02623.856 630     FAX: 02623.850 106

1  Hoàng Nhật Quang  Phó Chánh Văn phòng (Phụ trách)  02623.856 630  quanghn@taichinh.daklak.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thu Hoài

Phó chánh Văn phòng

02623.856 630

hoaintt@taichinh.daklak.gov.vn

3

Huỳnh Thị Hà

Phó chánh Văn phòng

02623.852 446

haht@taichinh.daklak.gov.vn

4

Trần Thị Bích Hoanh

Chuyên viên

02623.852 446

hoanhttb@taichinh.daklak.gov.vn

5

Nguyễn Thị Hồng Xuân

Chuyên viên

02623.856 630

xuannth@taichinh.daklak.gov.vn

6

Trần Minh Tuấn

Chuyên viên

02623.840 968

tuantm@taichinh.daklak.gov.vn

7

Bùi Thị Vân

Văn thư

02623.664 747

vanbt@taichinh.daklak.gov.vn

8

Phan Thị Véc Nơ

Chuyên viên

02623.819 988

noptv@taichinh.daklak.gov.vn

9

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Văn thư

02623.664 747

hanhntm@taichinh.daklak.gov.vn

10

Nguyễn Thị Hạnh

Nhân viên

02623.856 630

hanhnt@taichinh.daklak.gov.vn

11

Bùi Thanh Hoàng

Nhân viên

02623.856 630

hoangbt@taichinh.daklak.gov.vn

12

Ngô Văn Hưng

Nhân viên

02623.856 630

hungnv@taichinh.daklak.gov.vn

13

Ngô Tiến Dũng

Nhân viên

02623.856 630

dungnt@taichinh.daklak.gov.vn

14

Trần Hồng Dương

Chuyên viên

02623.840 968

duongth@taichinh.daklak.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong công tác tổ chức cán bộ, công tác hành chính quản trị, công tác cải cách hành chính và các hoạt động đối nội, đối ngoại của Sở:

1. Trình UBND tỉnh:

a) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở;

b) Dự thảo các văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó các phòng Tài chính - Kế  hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi thống nhất với Sở, ngành có liên quan;

c) Dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh: Dự thảo Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

3. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực tài chính.

4. Tổng hợp, lập chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật định kỳ, hằng năm báo cáo UBND tỉnh.

5. Tham mưu giúp Giám đốc Sở:

a) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Văn phòng, Thanh tra, các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Sở theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

b) Xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác cán bộ hằng năm và từng giai đoạn; xây dựng, tổ chức thực hiện các Quy chế hoạt động nội vụ theo quy định của pháp luật;

c) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, nghỉ hưu,... đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật;

d) Xem xét, xác minh, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công chức và người lao động trong Sở theo phân cấp; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

đ) Tổng hợp, đánh giá, xây dựng kế hoạch công tác định kỳ hằng tháng, 6 tháng và hằng năm của Sở; ghi chép, thông báo Kết luận của Giám đốc tại các cuộc họp giao ban, hội nghị của Sở;

e) Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; tiếp nhận, luân chuyển, bảo quản, lưu trữ các loại công văn, giấy tờ, tài liệu, hồ sơ của Sở theo quy định;

g) Xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán sử dụng ngân sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức công tác kế toán và quyết toán kinh phí nội bộ thuộc nguồn ngân sách nhà nước cấp và các nguồn quỹ hợp pháp khác; xây dựng kế hoạch, thực hiện mua sắm trang, thiết bị làm việc và quản lý tài sản của Sở theo đúng chế độ quy định;

h) Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với các nội dung công việc thuộc phạm vi áp dụng cải cách thủ tục hành chính của Sở theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

i) Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng có liên quan tham mưu về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật;

k) Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan theo sự phân công của Giám đốc.

l) Quản lý, vận hành hệ thống mạng của Sở và hướng dẫn, hỗ trợ phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố sử dụng hạ tầng truyền thông ngành tài chính;

m) Triển khai thực hiện các đề án, dự án công nghệ thông tin do Sở quản lý;

n) Tiếp nhận, quản lý và duy trì hoạt động của các thiết bị, hạ tầng, chương trình ứng dụng do Bộ Tài chính và tỉnh chuyển giao;

o) Hướng dẫn, hỗ trợ việc sử dụng các phần mềm tại Sở, phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố, kế toán các xã, phường, thị trấn và các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh;

p) Xây dựng kế hoạch trang bị máy tính, thiết bị tin học, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học; bảo quản, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa các thiết bị tin học của Sở;

q) Chủ trì phối hợp với các phòng thuộc Sở xây dựng các phần mềm tin học phục vụ nhiệm vụ công tác của Sở;

r) Xây dựng quy chế quản lý, sử dụng hệ thống công nghệ thông tin: Khai thác dữ liệu, mạng Internet, mạng nội bộ, phần mềm phục vụ nhiệm vụ công tác của Sở;

s) Cấp và quản lý mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Tài chính;

t) Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công chức và người lao động;

u) Thực hiện công tác bảo vệ trật tự, an toàn và vệ sinh cơ quan;

v) Phối hợp với Công đoàn chăm lo đời sống cho công chức và người lao động của Sở.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn