Danh sách thủ tục hành chính Danh sách thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội
Cơ quan thực hiện Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk
Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách
Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày)

Sở Tài chính (cơ quan chủ trì)

Bước 1

Tiếp nhận và đăng ký hồ sơ trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (iGate), in phiếu biên nhận, đóng dấu đến tại bộ phận Văn thư

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính

 

0,5 ngày

Bước 2

Chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý giá và Công sản

Bước 3

Phân công chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Quản lý giá và Công sản

0,5

Bước 4

Tiếp nhận hồ sơ và xác định, báo cáo LÃnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định việc hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

Chuyên viên phòng Quản lý giá và Công sản

9 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày (1)

Văn phòng UBND tỉnh (cơ quan chủ trì)

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý.

Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Nhận hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Kinh tế

0,5 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm tra hồ sơ, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả thực hiện TTHC, trình Lãnh đạo phòng

Chuyên viên phòng Kinh tế được giao xử lý hồ sơ

7 ngày

Bước 4

- Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả thực hiện TTHC.

- Chuyển hồ sơ cho chuyên viên trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt

Lãnh đạo phòng Kinh tế

0,5 ngày

Bước 5

Phê duyệt kết quả thực hiện TTHC

Lãnh đạo UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 6

Tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo UBND tỉnh; chuyển Văn thư vào sổ, nhân bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Trung tâm Phục vụ hành chính công

Chuyên viên phòng Kinh tế được giao xử lý hồ sơ, Văn thư

0,5 ngày

Bước 7

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho công chức của Sở Tài chính tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công của tỉnh

Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày (2)

Sở Tài chính (cơ quan chủ trì)

Bước 1

Sở Tài chính có văn bản gửi Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh để thực hiện

Chuyên viên phòng Quản lý giá và Công sản

9

Bước 2

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính

 

1

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày (3)

Tổng thời gian giải quyết TTHC

(1)+(2)+(3)=30 ngày

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc hệ thống Dịch vụ công trực tuyến  (iGate): https://dichvucong.daklak.gov.vn/

Thành phần hồ sơ

a) Đối với dự án nhà ở xã hội đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật Nhà ở năm 2014

- Văn bản đề nghị hoàn trả hoặc khấu trừ: 01 bản chính;

- Quyết định hoặc văn bản chấp thuận đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 01 bản sao.

- Hợp đồng hoặc giấy tờ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật tại thời điểm nhận chuyển nhượng: 01 bản sao;

- Giấy tờ, hóa đơn chứng minh số tiền đã nộp tiền vào ngân sách khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc giấy tờ, biên lai đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác mà diện tích đất đó được sử dụng để xây dựng nhà ở xã hội: 01 bản sao.

b) Đối với dự án nhà ở xã hội đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật Nhà ở năm 2014

- Văn bản đề nghị hoàn trả hoặc khấu trừ: 01 bản chính;

- Quyết định hoặc văn bản chấp thuận đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 01 bản sao;

- Danh sách người lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã được bố trí nhà ở có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật nhà ở: 01 bản sao;

- Hợp đồng hoặc giấy tờ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật tại thời điểm nhận chuyển nhượng: 01 bản sao;

- Giấy tờ, hóa đơn chứng minh số tiền đã nộp tiền vào ngân sách khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc giấy tờ, biên lai đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác mà diện tích đất đó được sử dụng để xây dựng nhà ở xã hội: 01 bản sao.

Số lượng hồ sơ 01 bộ.
Thời hạn giải quyết a) Đối với bước 2: Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. b) Đối với bước 4: Không quá 10 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận.
Đối tượng thực hiện Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện Không
Kết quả thực hiện văn bản chấp thuận việc hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội.
Mẫu đơn, tờ khai Không
Căn cứ pháp lý

Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

File đính kèm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn