Danh sách thủ tục hành chính Danh sách thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
Cơ quan thực hiện Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk
Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách
Trình tự thực hiện

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện(ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận và đăng ký hồ sơ trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (iGate), in phiếu biên nhận, đóng dấu đến tại bộ phận Văn thư

Công chức của Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vu hành chính công của tỉnh

0,5

Bước 2

Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Sở

Bước 3

Phân công chuyên viên xử lý

Chánh Văn phòng Sở

0,25

Bước 4

Thực hiện đãng ký mà số trên hệ thống

Chuyên viên Văn phòng Sở

01

Bước 5

Duyệt trên hệ thống

Chánh Văn phòng Sở

0,25

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Công chức của Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

2,5 ngày làm việc

Đăng ký cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách gồm:

- Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước

- Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách

- Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư

- Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án

- Đăng ký thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư

- Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

- Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho nhiệm vụ, dự án quy hoạch từ nguồn vốn đầu tư công

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở Tài chính

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, gồm:

           - Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách theo mẫu số 01-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC;

           - Bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số ĐVQHNS (dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán) theo mẫu số 07-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC được xác nhận thông tin bởi cơ quan chủ quản hoặc bản sao hợp lệ văn bản thành lập đơn vị.

Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách, gồm:

           - Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách theo mẫu số 01-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC.

           - Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

           + Văn bản thành lập đơn vị;

           + Các văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ, kinh phí cho đơn vị.

Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư, gồm:

           - Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư theo mẫu số 02-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC.

           - Bản sao hợp lệ Quyết định hoặc Văn bản thông báo của cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án, gồm:

           - Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án theo mẫu số 03-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC.

           - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây:

                   + Quyết định đầu tư dự án;

                   + Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

                   + Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có).

Đăng ký thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư:

           - Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư theo mẫu số 04-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC.

           - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây:

                   + Quyết định đầu tư dự án;

                   + Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

                   + Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có).

Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

           - Trường hợp đơn vị có quan hệ với ngân sách nếu có thay đổi các chỉ tiêu đăng ký mã số ĐVQHNS như tên đơn vị, tên dự án, tên chủ đầu tư, địa chỉ đơn vị, địa chỉ chủ đầu tư, tên cơ quan chủ quản cấp trên thì đơn vị gửi Thông báo đến Cơ quan tài chính nơi đã cấp mã số ĐVQHNS.

          - Nội dung Thông báo thực hiện theo Mẫu số 06-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC.

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho nhiệm vụ, dự án quy hoạch từ nguồn vốn đầu tư công

         -Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS có nhiệm vụ quy hoạch theo mẫu kèm theo Công văn số 12873/BTC-ĐT, ngày 25/10/2019 của Bộ Tài chính.

         - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây:

         - Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch;

         - Văn bản thông báo phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của cấp có thẩm quyền;

         - Quyết định phê duyệt dự toán nhiệm vụ quy hoạch của cấp có thẩm quyền.

         - Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có).

Số lượng hồ sơ 01
Thời hạn giải quyết 2,5 ngày
Đối tượng thực hiện Sở Tài chính
Lệ phí

Không thu phí

           

Điều kiện thực hiện Hồ sơ hợp lệ
Kết quả thực hiện

- Mẫu Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử dùng cấp cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách theo mẫu số 05A-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính.

- Mẫu Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử dùng cấp cho dự án đầu tư theo mẫu số 05B-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính.

Mẫu đơn, tờ khai Mẫu đơn, tờ khai được đăng tải tại File đính kèm
Căn cứ pháp lý

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

- Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

  - Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;

  - Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007;

  - Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007;

  - Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.

 - Quyết định 1667/QĐ-UBND ngày 01/07/2019 v/v phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực tài chính ngân sách và Quản lý giá Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của sở tài chính, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

  - Quyết định số 100/QĐ-STC ngày 17/02/2020 của Sở Tài chính về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

  - Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc sắp xếp tổ chức lại cơ cấu tổ chức Sở Tài chính.

File đính kèm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn