Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (1940-2020) và 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975-10/3/2020) (21/04/2020)

Để chào mừng 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (1940-2020) gắn với kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975-10/3/2020), ngày 13/3/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TU yêu cầu các ban cán sụ đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy; các sở, ban, ngàn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội của tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

Đẩy mạnh tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong 80 năm qua; nêu bật vị trí, vai trò, ý nghĩa về sự ra đời của Đảng bộ tỉnh và 45 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột lịch sử và những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, Nhân dân Đắk Lắk đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ và kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng Đắk Lắk trong toàn hệ thống chính trị.

Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, cân đối các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các nguồn lực xã hội hóa để làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là đồng bào khu căn cứ kháng chiến của tỉnh.

Xây dựng các kế hoạch về tổ chức Hội thảo khoa học; Lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, các họat động văn hóa, văn nghệ kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng Đắk Lắk; tái bản chỉnh lý, bổ sung, in và phát hành Lịch sử Đảng bộ tỉnh và phát động Cuộc thi viết tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh đảm bảo trang trọng, ý nghiã, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

Văn bản kèm theo

BBT

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn