Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn (02/01/2019) Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn (02/01/2019)

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định/Văn bản bản công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

1 Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk 2018   3897/QĐ-UBND 30/12/2019 3897/QĐ-UBND
2 Cân dôi ngân sách địa phương năm 2018 2018 62/CK-NSNN 3897/QĐ-UBND 30/12/2019 File excel số liệu
3 Quyết toán thu NSNN năm 2018 2018 63/CK-NSNN 3897/QĐ-UBND 30/12/2019 File excel số liệu
4 Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2018 2018 64/CK-NSNN 3897/QĐ-UBND 30/12/2019 File excel số liệu
5 Quyết toán chi ngân sách cấp theo từng lĩnh vực năm 2018 2018 65/CK-NSNN 3897/QĐ-UBND 30/12/2019 File excel số liệu
6 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2018 2018 66/CK-NSNN 3897/QĐ-UBND 30/12/2019 File excel số liệu
7 Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2018 2018 67/CK-NSNN 3897/QĐ-UBND 30/12/2019 File excel số liệu
8 Quyết toán chi chương trình mục tiêu Quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2018 2018 68/CK-NSNN 3897/QĐ-UBND 30/12/2019 File excel số liệu

9

Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Đắk Lắk

2017

 

3631/QĐ-UBND

28/12/2018

3631/QĐ-UBND

10

Cân đối ngân sách địa phương năm 2017

2017

62/CK-NSNN

3631/QĐ-UBND

28/12/2018

File excel số liệu

11

Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2017

2017

63/CK-NSNN

3631/QĐ-UBND

28/12/2018

File excel số liệu

12

Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2017

2017

64/CK-NSNN

3631/QĐ-UBND

28/12/2018

File excel số liệu

13 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2017 2017 65/CK-NSNN 3631/QĐ-UBND 28/12/2018 File excel số liệu
14 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2017 2017 66/CK-NSNN 3631/QĐ-UBND 28/12/2018 File excel số liệu
15 Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2017 2017 67/CK-NSNN 3631/QĐ-UBND 28/12/2018 File excel  số liệu
16 Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 1017 2017 68/CK-NSNN 3631/QĐ-UBND 28/12/2018 File excel số liệu

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn