Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định (02/01/2019) Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định (02/01/2019)

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định/Văn bản bản công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn

1 Danh mục dự án bố trí kế hoạch vốn cho vay ODA và vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài năm 2020 2020 58b/CK-NSNN 220/QĐ-UBND 05/02/2020 File excel đính kèm
2 Danh mục dự án bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 2020 58a/CK-NSNN 220/QĐ-UBND 05/02/2020 File excel đính kèm
3 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020 2020 57/CK-NSNN 220/QĐ-UBND 05/02/2020 File excel đính kèm
4 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020 2020 56/CK-NSNN 220/QĐ-UBND 05/02/2020 File excel đính kèm
5 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện, thị xã, thành phố năm 2020 2020 55/CK-NSNN 220/QĐ-UBND 05/02/2020 File excel đính kèm
6 Tỷ lệ phần (%) của các khoản phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2019 2020 54/CK-NSNN 3672/QĐ-UBND 29/12/2017

3672/QĐ-UBND

File excel số liệu

7 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 2020 53/CK-NSNN 220/QĐ-UBND 05/02/2020 File excel đính kèm
8 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 2020 52/CK-NSNN 220/QĐ-UBND 05/02/2020 File excel đính kèm
9 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020 2020 50/CK-NSNN 220/QĐ-UBND 05/02/2019 File excel đính kèm
10 Dự toán ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2020 2020 49/CK-NSNN 220/QĐ-UBND 05/02/2020 File excel đính kèm
11 Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 2020 48/CK-NSNN 220/QĐ-UBND 05/02/2020 File excel đính kèm
12 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2020 2020 47//CK-NSNN 220/QĐ-UBND 05/02/2020 File excel đính kèm
13 Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 2020 46/CK-NSNN 220/QĐ-UBND 05/02/2020 File excel đính kèm
14 Quyết định công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk 2020   220/QĐ-UBND 05/02/2020 220/QĐ-UBND

15

Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2019

2019

58/CK-NSNN

3636QĐ-UBND

228/QĐ-UBND

28/12/2019

29/01/2019

File excel đính kèm

16

Danh mục dự toán bố trí kế hoạch vốn ngân sách trung ương (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài)năm 2019 (không bao gồm vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước)

2019

58a/CK-NSNN

3636QĐ-UBND

228/QĐ-UBND

28/12/2019

29/01/2019

File excel đính kèm

17

Danh mục dự toán bố trí kế hoạch vốn ngân sách trung ương (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài)năm 2019 (không bao gồm vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước)

2019

58b/CK-NSNN

3636QĐ-UBND

228/QĐ-UBND

28/12/2019

29/01/2019

Flie excel đính kèm

18

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk

2019

 

3632/QĐ-UBND

28/12/2018

3632/QĐ-UBND

19 Tỷ lệ phần (%) của các khoản phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2019 2019 54/CK-NSNN 3672/QĐ-UBND 29/12/2017

3672/QĐ-UBND

File excel số liệu

20

Cân đối ngân sách địa phương năm 2019

2019

46/CK-NSNN

3632/QĐ-UBND

28/12/2018

File excel số liệu

21

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2019

2019

47/CK-NSNN

3632/QĐ-UBND

28/12/2018

File excel số liệu

22

Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2019

2019

48/CK-NSNN

3632/QĐ-UBND

28/12/2018

File excel số liệu

23

Dự toán Chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2019

2019

49/CK-NSNN

3632/QĐ-UBND

28/12/2018

File excel số liệu

24

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2019

2019

50/CK-NSNN

3636/QĐ-UBND

228/QD-UBND

28/12/2018

29/01/2019

File excel đính kèm

25

Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019

2019

52/CK-NSNN

3636/QĐ-UBND

228/QĐ-UBND

28/12/2018

29/01/2019

File excel đính kèm

26

Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đôi ngân sách từng huyện, thị xã, thành phố năm 2019

2019

55/CK-NSNN

3632/QĐ-UBND

28/12/2018

File excel số liệu

27

Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2019

2019

56/CK-NSNN

3632/QĐ-UBND

28/12/2018

File excel số liệu

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn