Tình hình thực hiện dự toán NSĐP Tình hình thực hiện dự toán NSĐP

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định/Văn bản bản công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

1 Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 2020 59/CK-NSNN 322/BC-UBND 01/12/2020 File excel số liệu
2 Ước thực hiện thu NSNN năm 2020 2020 60/CK-NSNN 322/BC-UBND 01/12/2020 File excel số liệu
3 Ước thực hiện chi NSNN địa phương năm 2020 2020 61/CK-NSNN 322/BC-UBND 01/12/2020 File excel số liệu
4 Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2021 2020     30/11/2020 Báo cáo 322/BC-UBND
5 Cân đối ngân sách địa phương quý III năm 2020 2020 59/CK-NSNN   07/10/2020 File excel số liệu
6 Ước thực hiện thu NSNN quý III năm 2020 2020 60/CK-NSNN   07/10/2020 File excel số liệu
7 Ước thực hiện chi NSNN địa phương quý III năm 2020 2020 61/CK-NSNN   07/10/2020 File excel số liệu
8 Cân đối ngân sách địa phương quý II năm 2020 2020 59/CK-NSNN   02/7/2020 File excel đính kèm
9 Ước thực hiện thu NSNN quý II năm 2020 2020 60/CK-NSNN   02/7/2020 File excel đính kèm
10
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý II năm 2020
 
2020 61/CK-NSNN   02/7/2020 File excel đính kèm
11 Cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2020 2020 59/CK-NSNN   06/04/2020 File excel đính kèm
12 Ước thực hiện thu NSNN quý I năm 2020 2020 60/CK-NSNN   06/04/2020 File excel đính kèm
13 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2020 2020 61/CK-NSNN   06/04/2020 File excel đính kèm
14 Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 2019 59/CK-NSNN 318/BC-UBND 20/11/2019

Báo cáo 318/BC-UBND

File excel số liệu

15 Ước thực hiện thu NSNN năm 2019 2019 60/CK-NSNN 318/BC-UBND 20/11/2019 File excel số liệu
16 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2019 2019 61/CK-NSNN 318/BC-UBND 20/11/2019 Flie excel số liệu
17 Cân đối ngân sách địa phương quý 3 năm 2019 2019 59/CK-NSNN 2675/BC-STC 18/10/2019

Báo cáo 2675/BC-STC

File excel số liệu

18 Ước thực hiện thu NSNN quý 3 năm 2019 2019 60/CK-NSNN 2675/BC-STC 18/10/2019 File excel số liệu
19 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 3 năm 2019 2019 61/CK-NSNN 2675/BC-STC 18/10/2019

File excel số liệu

20

Cân đối ngân sách địa phương quý 2 năm 2019

2019

59/CK-NSNN

1796/BC-STC

18/7/2019

 Báo cáo 1796/BC-STC

 File excel số liệu

21

Ước thực hiện thu NSNN quý 2 năm 2019

2019

60/CK-NSNN

1796/BC-STC

18/7/2019

 File excel số liệu

22

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 2 năm 2019

2019

61/CK-NSNN

1796/BC-STC

18/7/2019

 File excel số liệu

23

Cân đối ngân sách địa phương quý 1 năm 2019

2019

59/CK-NSNN

820/BC-QLNS

11/4/2019

Báo cáo 820/BC-QLNS

File excel số liệu

24

Ước thực hiện thu NSNN quý 1 năm 2019

2019

60/CK-NSNN

820/BC-QLNS

11/4/2019

File excel số liệu

25

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 1 năm 2019

2019

61/CK-NSNN

820/BC-QLNS

11/4/2019

File excel số liệu

26

Cân đối ngân sách địa phương năm 2018

 2018

59/CK-NSNN

327/BC-UBND

21/11/2018

Báo cáo 327/BC-UBND

File excel số liệu

27

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2018

2018

60/CK-NSNN

327/BC-UBND

21/11/2018

File excel số liệu

28

Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước năm 2018

2018

61/CK-NSNN

327/BC-UBND

21/11/2018

File excel số liệu

 

 

20/11/2019
Cân đối ngân sách địa phương quý II năm 2020

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn