Tình hình thực hiện dự toán NSĐP Tình hình thực hiện dự toán NSĐP

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định/Văn bản bản công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

1 Cân đối ngân sách địa phương quý II năm 2020 2020 59/CK-NSNN   02/7/2020 File excel đính kèm
2 Ước thực hiện thu NSNN quý II năm 2020 2020 60/CK-NSNN   02/7/2020 File excel đính kèm
3
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý II năm 2020
 
2020 61/CK-NSNN   02/7/2020 File excel đính kèm
4 Cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2020 2020 59/CK-NSNN   06/04/2020 File excel đính kèm
5 Ước thực hiện thu NSNN quý I năm 2020 2020 60/CK-NSNN   06/04/2020 File excel đính kèm
6 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2020 2020 61/CK-NSNN   06/04/2020 File excel đính kèm
7 Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 2019 59/CK-NSNN 318/BC-UBND 20/11/2019

Báo cáo 318/BC-UBND

File excel số liệu

8 Ước thực hiện thu NSNN năm 2019 2019 60/CK-NSNN 318/BC-UBND 20/11/2019 File excel số liệu
9 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2019 2019 61/CK-NSNN 318/BC-UBND 20/11/2019 Flie excel số liệu
10 Cân đối ngân sách địa phương quý 3 năm 2019 2019 59/CK-NSNN 2675/BC-STC 18/10/2019

Báo cáo 2675/BC-STC

File excel số liệu

11 Ước thực hiện thu NSNN quý 3 năm 2019 2019 60/CK-NSNN 2675/BC-STC 18/10/2019 File excel số liệu
12 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 3 năm 2019 2019 61/CK-NSNN 2675/BC-STC 18/10/2019

File excel số liệu

13

Cân đối ngân sách địa phương quý 2 năm 2019

2019

59/CK-NSNN

1796/BC-STC

18/7/2019

 Báo cáo 1796/BC-STC

 File excel số liệu

14

Ước thực hiện thu NSNN quý 2 năm 2019

2019

60/CK-NSNN

1796/BC-STC

18/7/2019

 File excel số liệu

15

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 2 năm 2019

2019

61/CK-NSNN

1796/BC-STC

18/7/2019

 File excel số liệu

16

Cân đối ngân sách địa phương quý 1 năm 2019

2019

59/CK-NSNN

820/BC-QLNS

11/4/2019

Báo cáo 820/BC-QLNS

File excel số liệu

17

Ước thực hiện thu NSNN quý 1 năm 2019

2019

60/CK-NSNN

820/BC-QLNS

11/4/2019

File excel số liệu

18

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 1 năm 2019

2019

61/CK-NSNN

820/BC-QLNS

11/4/2019

File excel số liệu

19

Cân đối ngân sách địa phương năm 2018

 2018

59/CK-NSNN

327/BC-UBND

21/11/2018

Báo cáo 327/BC-UBND

File excel số liệu

20

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2018

2018

60/CK-NSNN

327/BC-UBND

21/11/2018

File excel số liệu

21

Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước năm 2018

2018

61/CK-NSNN

327/BC-UBND

21/11/2018

File excel số liệu

 

 

20/11/2019

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn