Kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đại đức, phong cách Hồ Chí Minh" (09/03/2020)

    Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong xây dựng chương trình, kế hoạch học tập và triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với chủ đề xuyên suốt của toàn khóa và chuyên đề năm 2018 "xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, đảng viên góp phần tổ chức tốt Đại hội Đảng các chi bộ trực thuộcnhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội Đảng bộ Sở tài chính lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025).

File đính kèm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn