Báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2018 phục vụ Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá IX (08/10/2018)

        Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP, ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Thông tư số 188/2014/TT-BTC, ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ;

        Căn cứ Quyết định số 754/QĐ-UBND, ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018;

        Thực hiện Công văn số 8399/UBND-KT ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc chuẩn bị nội dung báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá IX.

        Qua công tác tổng hợp, Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; các Công ty TNHH MTV do Tỉnh quản lý báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2018 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 của địa phương, đơn vị mình gửi về Sở Tài chính trước ngày 31/10/2018 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định, với nội dung chi tiết theo file đính kèm

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn