Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Sở Tài chính (21/12/2020)

 

Căn cứ Công văn số 2494/SNV-CCHC ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính và báo cáo cải cách hành chính định kỳ hàng năm 2021. Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Thực hiện rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tài chính.

- Xây dựng đội ngũ công chức có đủ phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan.

- Xác định nhiệm vụ cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên. Nâng cao vai trò trách nhiệm của Trưởng các phòng thuộc Sở trong quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan.

- Đảm bảo 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính được công khai, chính xác, đầy đủ, minh bạch.

II. Nhiệm vụ cải cách hành chính 1. Về cải cách thể chế

- Tham mưu HĐND,UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách nhằm hoàn thiện hệ thống thể chế về lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đồng bộ, đầy đủ, kịp thời, minh bạch phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật các cấp đã ban hành liên quan đến ngành Tài chính, đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đúng theo quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên ban hành có liên quan đến lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách.

 - Đảm bảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản ý nhà nước của Sở Tài chính được ban hành đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và đảm bảo chất lượng theo quy định.

2. Về cải cách thủ tục hành chính

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

- Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, kịp thời trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài chính.

- Đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, cắt giảm thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính.

- Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý, phán ánh, kiến nghị của cơ quan, đơn vị, tổ chức về thực hiện nhiệm vụ và giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài chính đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức.

- Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền; hạn chế hồ sơ trễ hẹn.

- Thực hiện công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính trên Trang thông tin điện tử của Sở và Cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh.

- Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định. Đưa toàn bộ thủ tục hành chính của Sở vào áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO.

3. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính

- Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế của các phòng thuộc Sở để sắp xếp cho phù hợp với quy định.

- Đổi mới, cải tiến phương thức làm việc, tăng cường sử dụng hệ thống thông tin điện tử trong trao đổi công việc.

- Thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, phân công công việc theo đúng quy trình gắn với trách nhiệm đến từng cá nhân cụ thể, rõ ràng, đảm bảo tất cả các công việc được thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Sở.

4. Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo số lượng, cơ cấu hợp lý, có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Luật cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tiếp tục thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, đề bạc, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với công chức theo quy định.

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức đảm bảo hiệu quả, đảm bảo đúng vị trí việc làm, gắn liên với công tác quy hoạch cán bộ. Khuyến khích công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệm vụ và có chế độ hỗ trợ phù hợp.

- Nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, siết chặt kỹ luật, kỹ cương hành chính trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ của công chức.

- Sắp xếp, bố trí công chức theo đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Thực hiện tốt các quy định về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá và quản lý công chức theo quy định. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu.

5. Về cải cách tài chính công

- Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính với các cơ quan nhà nước.

- Thường xuyên rà soát để hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế mua sắm tài sản công, quy định sử dụng xe ô tô công phù hợp với quy định và tình hình thực tế. Tuyên truyền ý thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tiết kiệm trong sử dụng kinh phí quản lý hành chính nhằm góp phần tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, người lao động thuộc Sở.

6. Về hiện đại hoá nền hành chính công

- Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành iDesk trong trao đổi công việc; thực hiện chữ ký số trong phát hành văn bản đi.

- Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Sở, triển khai ứng dụng các phần mềm trong công tác quản lý, điều hành và giải quyết công việc đạt hiệu quả: Phần mềm quản lý ngân sách (QLNS 8.0), quản lý văn bản và hồ sơ công việc (edocman), Kế toán hành chính sự nghiệp (Imas), hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS), Kế toán ngân sách và tài chính xã (KTX5.0), Quản lý lưu trữ, quản lý cán bộ, công chức;

- Hoàn thiện, từng bước nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử của Sở để phục vụ cho việc cung cấp, trao đổi thông tin, giải đáp các chế độ chính sách thuộc lĩnh vực tài chính trên địa bàn tỉnh, công khai các thủ tục hành chính của Sở.

- Duy trì hoạt động hiệu quả Trang thông tin điện tử (Website) của Sở.

- Tiếp tục duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN

9001:2015.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

- Triển khai kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 của UBND tỉnh.

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 đối với các phòng thuộc Sở.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung cải cách hành chính; các chủ trương chính sách liên quan đến công tác cải cách hành chính đến công chức của Sở dưới nhiều hình thức thích hợp như: thông qua hệ thống quản lý văn bản iDesk; Website của Sở; các cuộc họp giao ban, họp chi bộ.

- Tổ chức lấy ý kiến khảo sát sự hài lòng của các cơ quan, đơn vị đối với chất lượng hành chính công của Sở để tiếp thu, khắc phục thiếu sót, nâng cao chất lượng phục vụ các cơ quan, đơn vị.

File đính kèm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn