Báo cáo kết qua THTK, CLP năm 2019 phục vụ Kỳ họp HĐND tỉnh khóa IX (18/10/2019)

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP, ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Thông tư số 188/2014/TT-BTC, ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-UBND, ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019;

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc chuẩn bị nội dung báo cáo tại cuộc họp HĐND tỉnh.

Qua công tác tổng hợp, Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; các Công ty TNHH MTV do Tỉnh quản lý báo cáo kết quả THTK, CLP 09 tháng đầu năm 2019 và ước thực hiện cả năm 2019 của địa phương, đơn vị mình gửi về Sở Tài chính trước ngày 25/10/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định, với nội dung và thời gian chi tiết theo file đính kèm
Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn