Mẫu biểu báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện cấp bù miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm 2020 theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ (01/11/2019)

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính và tham mưu UBND tỉnh giao, phân bổ dự toán kinh phí thực hiện cấp bù miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm 2020 theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ cho các đơn vị; Sở Tài chính đề nghị:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh chỉ đạo các phòng, ban có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục cùng cấp khẩn trương lập báo cáo nhu cầu kinh phí kinh phí thực hiện cấp bù miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm 2020 (bao gồm: Học kỳ II năm học 2019 - 2020 và học kỳ I năm học 2020 - 2021) theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Báo cáo do Thủ trưởng Sở, ban ngành, các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ký ban hành và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo. 

2. Mẫu biểu báo cáo, thời gian nộp báo cáo:

- Mẫu biểu báo cáo theo Phụ lục số X, XI, XII, XIII kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phụ lục đính kèm
Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn