Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột (14/01/2019)

     Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

     Căn cứ Quyết định số 3115/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án giải thể đối với Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột.

     Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột thông báo lựa chọn tổ chức đầu giá tài sản cụ thể như sau:

     1. Tên địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

     Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột; địa chỉ số 32A Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

     2. Tài sản đấu giá:

     Một số tài sản là nhà làm việc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải truyền dẫn, nguyên vật liệu, thành phẩm vi sinh và bán thành phẩm của Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột khi thực hiện giải thể doanh nghiệp.

     3. Tiêu chí lựa chọn:

     a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá: Có trụ sở chính tại Đắk Lắk; có hội trường đấu giá;

     b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Xây dựng dự thảo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và quy chế của cuộc đấu giá;

     c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Thư giới thiệu năng lực;

     d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

     đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

     e) Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

     Chi tiết File đính kèm

    

 

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn