Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương năm 2022” (02/05/2022)

Nhằm tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các cấp, ngành, các địa phương trong triẻn khai Nghị Quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về “ Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”, thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tôn vinh nhũng nghệ sỹ, tác giả có những sáng tạo nghệ thuật về biên giới Quốc gia. Đồng thời, quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng của các tuyến biên giới Quốc gia trên đất liền đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước; góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các tầng lớp Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thể lệ cuộc thi kèm theo Công văn số 878 – CV/BTGTU ngày 29/4/2022 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy về việc tuyên truyền, tham gia Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề  “Tự hào một dải biên cương năm 2022”. Tại đây

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn