Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 (25/12/2020)

Thực hiện Kế hoạch 11392/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, phòng chống tham nhũng; quán triệt quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng và Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác phòng, chống tham nhũng một cách có hiệu quả. 

2. Tăng cường tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách pháp luật; minh bạch trong việc thực hiện chính sách pháp luật; minh bạch tài sản, thu thập và kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; thực hiện tốt việc công khai các quy trình, thủ tục, chế độ và trách nhiệm của CBCCVC trong quản lý và thực thi công vụ.

3. Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương về công tác phòng chống tham nhũng.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện tham nhũng ở lĩnh vực, địa phương có dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo; gắn công tác phòng, chống tham nhũng với quá trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, lãng phí trong Ngành; Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm phát hiện những hành 2 vi tham nhũng để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật, ngăn chặn các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra.

Với các nội dung: 

1. Về công tác phổ biến, giáo dục, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về PCTN như: Luật Phòng, chống nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết TW 3 khóa X, Kết luận số 21- KL/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XI; Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 26/12/2016 và Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2020; Chỉ thị số 62-CT/TU ngày 19/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống “Tham nhũng vặt”; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiểu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

- Hình thức và đối tượng tuyên truyền: Trực tiếp tuyên truyền, phổ biến tại Sở vào Ngày pháp luật hàng tháng; thông qua các cuộc họp của Chi bộ, cơ quan, đơn vị và của các tổ chức đoàn thể. Thường xuyên đăng tải các tin, bài, các văn bản về cải cách hành chính; cập nhật Bộ thủ tục hành chính của cơ quan lên trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và trang thông tin điện tử của Sở.

2. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng:

- Triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo đúng quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật có liên quan; thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của đơn vị theo đúng quy định; thời gian, địa điểm công khai, nội dung công khai, hình thức công khai theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018.

- Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc công khai, minh bạch những nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của mình; nhất là các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng nguyên tắc công khai, dân chủ và đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để áp 3 dụng tại đơn vị mình; đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí, gây thất thoát tiền, tài sản nhà nước;

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy tắc ứng xử của CBCCVC làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Quy định về thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP.

- Nghiêm túc thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan: Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, ngày 27/10/2007 của Chính phủ; Nghị định 150/2013/NĐ-CP ngày 1/11/2013 và Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Về cải cách hành chính: Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính theo theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở và trong tham mưu, thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, lãng phí;

- Về đổi mới công nghệ quản lý: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính; ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử; sử dụng chương trình quản lý văn bản và điều hành…góp phần tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho đơn vị. Triển khai thực hiện, áp dụng, duy trì và không ngừng cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung vào các nội dung dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình; đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, xử lý sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; làm tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc xem xét, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có sai phạm được phát hiện qua thanh tra.

File đính kèm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn