Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật 2021 (22/01/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 11693KH-UBND, ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021:

- Tiếp tục quán triệt, phổ biến nội dung Hiến pháp năm 2013, các Luật, Pháp lệnh, văn bản mới ban hành hoặc thông qua trong năm 2020 và năm 2021; các văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản lý; các quy định pháp luật, dự thảo luật, pháp lệnh quan trọng, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các lĩnh vực: cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, hỗ trợ khởi nghiệp, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông đường bộ; pháp luật về biển, đảo; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội;

- Quán triệt, phổ biến Bộ luật lao động; Luật Cán bộ, công chức; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tố cáo; Luật An ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức...

- Phổ biến các quy định pháp luật về chuyên ngành, pháp luật về kinh tế, tài chính, thương mại, đầu tư, hội nhập kinh tế quốc tế, các vấn đề liên quan 3 WTO; Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý nợ công; Luật Quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kiểm toán nhà nước... Chỉ thị số 32/CTTTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật;

- Tiếp tục phổ biến rộng rãi các chủ trương, quan điểm, nội dung chính sách, văn bản về cải cách hành chính; chủ trương, nhiệm vụ, quan điểm về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành pháp luật; xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; nội dung chính sách thể hiện trong các văn bản pháp luật liên quan đến phạm vi được giao quản lý; - Tiếp tục thực hiện quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng, sử dụng, quản lý Tủ sách pháp luật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL; duy trì hoạt động có hiệu quả chuyên mục PBGDPL trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính.

File văn bản đính kèm

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn