Một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau bầu cử (12/05/2021)

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử diễn ra vào ngày 23/5/2021 đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành Công văn số 644/HĐBCQG-VPHĐBCQG ngày 05/5/2021 đề nghị Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lưu ý một số vấn đề trước, trong và sau ngày bầu cử cụ thể như sau:

Thứ nhất, tạo điều kiện thuận lợi và tổ chức chu đáo để những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện tốt quyền vận động bầu cử theo quy định của pháp luật. Việc vận động bầu cử cần thực hiện theo đúng các hình thức đã được quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, bảo đảm công bằng giữa những người ứng cử.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử. Các Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu biết về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng các hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương.

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện công tác bố trí, sắp xếp, trang hoàng ở các địa điểm bỏ phiếu, khu dân cư, khu vực công cộng.

Thứ tư, đặc biệt quan tâm theo dõi chặt chẽ tình hình và chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi địa bàn, nhất là tại các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu. Tổ chức tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử. Chuẩn bị các phương án, kịch bản để sẵn sàng ứng phó khi có phát sinh diễn biến phức tạp về thiên tai, dịch bệnh, về an ninh, trật tự xã hội tại địa phương mình.

Thứ năm, khẩn trương hoàn thành việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử (chậm nhất là ngày 13/5/2021); sau khi kết thúc thời hạn, cơ quan phụ trách bầu cử (Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử) thông báo cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị biết về việc ngưng giải quyết, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thứ sáu, các Tổ bầu cử có trách nhiệm quán triệt, phân công các thành viên trong Tổ thực hiện nghiêm túc các công việc thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ; tài liệu “Hỏi – đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026” do Hội đồng bầu cử quốc gia phát hành. Trong đó, đặc biệt lưu ý việc hướng dẫn cử tri thực hiện đúng nguyên tắc và trình tự, cách thức bỏ phiếu; quản lý chặt chẽ số phiếu bầu cử thực hiện nghiêm túc việc kiểm kê, kiểm tra, phân loại phiếu bầu.

Thứ bảy,về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử:

- Việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026 thuộc thẩm quyền của Ủy ban bầu cử cùng cấp và được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 86 Luật bầu cửđại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong cả nước thuộc thẩm quyền của Hội đồng bầu cử quốc gia và được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 86 Luật bầu cửđại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Do đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị không được công bố và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương, đơn vị mình trước khi Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội trong cả nước.

Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời thông báo, hướng dẫn đến các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, các cơ quan, tổ chức hữu quan khác thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên.

(Theo: http://baucu.daklak.gov.vn)

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn