Phòng Tài chính doanh nghiệp (20/09/2021)

​a. Thô​ng tin liê​n hệ​:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Trần Khánh Thơ

Trưởng phòng

0262.3853 122

thotk@taichinh.daklak.gov.vn

2

Y Thêu Eban

Phó Trưởng phòng

0262.3853 122

theueb@taichinh.daklak.gov.vn

3

Phùng Thị Phượng

Phó Trưởng phòng

0262.3853 122

phuongpt@taichinh.daklak.gov.vn

4

Nay Tuyết Mai

Chuyên viên

0262.3853 122

maint@taichinh.daklak.gov.vn

5

Vũ Thị Minh Hiền

Chuyên viên

0262.3853 122

hienvtm@taichinh.daklak.gov.vn

6

Y Yoanh Kbuôr

Chuyên viên

0262.3853 122

yoanhky@taichinh.daklak.gov.vn

7

Nguyễn Thị Thắm

Chuyên viên

0262.3853 122

thamnt@taichinh.daklak.gov.vn

b. Chức​ nă​ng, nhiệm​ vụ​:

Tham mưu, giúp Giám đốc trong công tác quản lý về tài chính doanh nghiệp và các đơn vị được giao quản lý trên địa bàn.

1. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài chính đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật:

a) Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp của các loại hình doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập, chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

b) Quản lý phần vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể do địa phương thành lập theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Kiểm tra việc quản lý sử dụng vốn và tài sản nhà nước, việc phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập; thực hiện chức năng giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật;

d) Tổng hợp tình hình chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và các doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương thành lập hoặc góp vốn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính;

đ) Quản lý việc trích lập và sử dụng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên và Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

e) Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tài chính phục vụ chính sách phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

f) Là đầu mối tiếp nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tổng hợp, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp FDI theo chế độ quy định phục vụ chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Quản lý nhà nước về tài chính đối với các quỹ do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập hoạt động theo loại hình doanh nghiệp: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ phát triển Nhà - Đất, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ngân hàng chính sách xã hội (phần vốn địa phương ủy thác cho vay)…;

a) Phối hợp xây dựng Đề án thành lập và hoạt động của các quỹ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định các vấn đề về phương thức điều hành, đối tượng đầu tư và cho vay; lãi suất; cấp vốn điều lệ; giải thể các quỹ theo quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các quỹ; kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ định kỳ theo chế độ quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho các tổ chức nhận ủy thác (tổ chức tài chính nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội,...) để thực hiện giải ngân, cho vay, hỗ trợ lãi suất theo các mục tiêu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xác định.

3. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về tài chính ngân sách thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn