Thanh tra (25/09/2017)

​a. Thô​ng tin liê​n hệ:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Tấn Trực

Chánh Thanh tra

02623.855 194

trucnt@taichinh.daklak.gov.vn

2

Phan Văn Hùng

Phó chánh Thanh tra

02623.855 194

hungpv@taichinh.daklak.gov.vn

3

Nguyễn Đức Quang

Thanh tra viên

02623.855 194

quangnd@taichinh.daklak.gov.vn

4

Phạm Thông

Thanh tra viên

02623.855 194

thongp@taichinh.daklak.gov.vn

5

Phạm Thị Nga

Thanh tra viên

02623.855 194

ngapt@taichinh.daklak.gov.vn

6

Trương Khánh Đoan

Thanh tra viên

02623.855 194

doantk@taichinh.daklak.gov.vn

7

Trần Thụy Ánh Kiều

Thanh tra viên

02623.855 194

kieutta@taichinh.daklak.gov.vn

8

Nguyễn Thị Hạnh Trinh

Thanh tra viên

02623.855 194

trinhnth@taichinh.daklak.gov.vn

 9  Nguyễn Thị Bình  Thanh tra viên  02623.855.194  binhnt@taichinh.daklak.gov.vn

b. Chức​ nă​ng nhiệm​ vụ:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Sở:

1. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

2. Kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

3. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật;

4. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, tài chính công theo quy định của pháp luật;

5. Tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng;

6. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở;

7. Đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện báo cáo và tổng hợp báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định;

8. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những quy định trái với văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước được phát hiện qua công tác thanh tra

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn