Giới thiệu về sở Giới thiệu về sở

GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK 

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 và Quyết định 534/QĐ-UBND ngày 12/03/2021của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

2. Sở Tài chính làm việc theo chế độ thủ trưởng, có phân công, phân cấp nhiệm vụ cho Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở (gọi chung là các phòng), cho cá nhân phụ trách và thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Trưởng phòng có trách nhiệm phân công, quản lý công chức và người lao động hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Các phòng, công chức và người lao động của Sở ngoài việc phải thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước còn phải thực hiện theo các điều khoản của Quy định này và nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở thuộc phòng quản lý:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

b) Định kỳ thực hiện rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án,... sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

c) Giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án,... sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

d) Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính được giao theo quy định và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

đ) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật;

g) Tham gia góp ý dự thảo văn bản, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch, quy hoạch,…của địa phương;

h) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tài chính thuộc phạm vi của Sở thuộc phòng quản lý đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân huyện, thị xã, thành phố;

i) Phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị thụ hưởng ngân sách trên hệ thống Tabmis và xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống Tabmis theo lĩnh vực quản lý.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn