Nội dung câu hỏi

Tiêu đề câu hỏi: Dự phòng tại kết dư ngân sách
Câu hỏi:

Tôi có một thắc mắc về dự phòng ngân sách các cấp. Theo quy định tại Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn. Dự phòng ngân sách không nằm trong danh mục chuyển nguồn. Như vậy số dự phòng chưa sử dụng năm trước sẽ nằm ở kết dư ngân sách của năm. Nếu như vậy khi ở năm sau, tôi có phải theo dõi riêng phần dự phòng ở kết dư và chỉ được sử dụng vào các nội dung theo quy định của dự phòng hay được phân bổ sử dụng cho nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương theo phân cấp. Rất mong sở tài chính quan tâm trả lời

Người gửi: Nguyễn Lan Anh Thư điện tử: lananhnguyen0307@gmail.com
Địa chỉ: TDP 4, Thị trấn Krông Năng, Krông Năng, Đắk Lắk Số điện thoại: 0962077447
Lĩnh vực: Tài chính Ngày gửi: 30/10/2020
File đính kèm:

Nội dung trả lời

Người trả lời:
Ngày trả lời: 12/01/2021
Trả lời:

* Việc xử lý thu, chi ngân sách nhà nước cuối năm được thực hiện theo quy định tại Điều 64 Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Điều 43 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước, Điều 26 của Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính cũng đã có Công văn số 15391/BTC-KBNN ngày 11/12/2018 về việc hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau, các nội dung, thủ tục chuyển nguồn thực hiện theo quy định tại Điểm 1 và Điểm 2 của Công văn này.

* Đối với nguồn kinh phí dự phòng chưa sử dụng hết, được xử lý như sau:

- Trường hợp chưa trình Hội đồng nhân dân phê chuẩn quyết toán ngân sách: Uỷ ban nhân dân có thể lập phương án sử dụng (gọi là khoản tiết kiệm chi ngân sách) thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 59 (1) Luật ngân sách nhà nước, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và thực hiện chuyển nguồn tiết kiệm chi sang ngân sách năm sau theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Trường hợp Hội đồng nhân dân đã phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương: số dự phòng chưa sử dụng hết này được xem là số kết dư ngân sách địa phương. Việc xử lý số kết dư được thực hiện theo quy định tại Điều 72 (2) Luật ngân sách nhà nước./.

--------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Khoản 2 Điều 59 Luật ngân sách nhà nước quy định như sau:

“Số tăng thu, trừ tăng thu của ngân sách địa phương do phát sinh nguồn thu từ dự án mới đi vào hoạt động trong thời kỳ ổn định ngân sách phải nộp về ngân sách cấp trên và số tiết kiệm chi ngân sách so với dự toán được sử dụng theo thứ tự ưu tiên như sau:

  1. Giảm bội chi, tăng chi trả nợ, bao gồm trả nợ gốc và lãi;
  2. Bổ sung quỹ dự trữ tài chính;
  3. Bổ sung nguồn thực hiện chính sách tiền lương;
  4. Thực hiện một số chính sách an sinh xã hội;
  5. Tăng chi đầu tư một số dự án quan trọng;
  6. Thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này…

… Ủy ban nhân dân lập phương án sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách cấp mình, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất…”

Lượt xem: 3376
Câu hỏi cùng lĩnh vực

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn