Lãnh đạo sở Lãnh đạo sở

1. Đồng chí Bùi Văn Yên - Giám đốc : ĐT. 0262.3 899 799, Email: yenbv@taichinh.daklak.gov.vn

 a) Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung toàn bộ hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và Bộ trưởng Bộ Tài chính về toàn bộ hoạt động và các mặt công tác của Sở.

b) Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Hoạch định và triển khai các định hướng kế hoạch ngành, kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm của Sở; điều hành cân đối thu - chi ngân sách địa phương, ngân sách cấp huyện, kinh phí Đảng, kinh phí quốc phòng an ninh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương; sử dụng dự phòng ngân sách, tăng thu ngân sách, quỹ dự trữ tài chính, ứng trước dự toán; lập và chấp hành dự toán, quyết  toán ngân sách;

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ngành;

- Công tác tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

- Chủ tịch các Hội đồng: Thi đua khen thưởng, kỷ luật; sáng kiến; nâng lương của Sở;

-  Trực tiếp phụ trách Văn phòng Sở (Công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật); phòng  Quản lý ngân sách;

-  Chủ tịch hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk; Tham gia Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Phát triển Nhà - Đất tỉnh Đắk Lắk, các Ban chỉ đạo (hoặc Hội đồng) và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính.

- Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của thành phố Buôn Ma Thuột.

c) Trong một số trường hơp cần thiết, có thể trực tiếp hoặc cùng giải quyết một số công việc đã được phân công cho Phó giám đốc; quyết định và chịu trách nhiệm một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các Phó giám đốc.

2. Đồng chí Nguyễn Tấn Thành - Phó Giám đốc: ĐT.  0262.3 819 899, Email: thanhnt@taichinh.daklak.gov.vn

a) Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Điều hành các hoạt động thường xuyên của Sở khi Giám đốc đi vắng;

- Phụ trách công tác Tài chính Hành chính sự nghiệp, công tác giám định tư pháp; công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; cải cách hành chính của cơ quan; công tác unwgs dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý của ngành, công tác hành chính quản trị, văn phòng, tài vụ cơ quan;

- Là người phát ngôn của Sở, cung cấp thông tin và làm việc với các cơ quan báo chí; Trưởng ban biên tập Website của Sở;

- Trực tiếp phụ trách Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp; Văn phòng Sở (trừ các tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật);

- Theo dõi tình hình tài chính - ngân sách các huyện: Cư Kuin, Krông Ana, Buôn Đôn và Ea Súp.

b) Tham gia các Ban chỉ đạo (hoặc Hội đồng) và các công việc khác theo sự phân công của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở.

3. Đồng chí Vũ Đình Vinh - Phó Giám đốc: ĐT. 0262.3 699 799, Email: vinhvd@taichinh.daklak.gov.vn

 a) Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng;

- Trực tiếp phụ trách Phòng Tài chính Đầu tư, Thanh tra Sở;

- Theo dõi tình hình tài chính - ngân sách các huyện: Ea H’leo, Krông Búk, Cư M’gar, Krông Năng và thị xã Buôn Hồ;

b) Tham gia các Ban chỉ đạo (hoặc Hội đồng) và các công việc khác theo sự phân công của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở.

4. Đồng chí Lê Danh Thắng - Phó Giám đốc: ĐT. 0262.3 817 789, Email: thangld@taichinh.daklak.gov.vn

a) Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác quản lý nhà nước về giá, tài sản công; công tác quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước;

- Trực tiếp phụ trách phòng Quản lý Giá và Công sản, phòng Tài chính doanh nghiệp;

- Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Đắk Lắk, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk; Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Đắk Lắk, Phó trưởng ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk;

- Theo dõi tình hình tài chính - ngân sách các huyện: Krông Pắc, Ea Kar, M’Đrắk, Lắk và Krông Bông.

b) Tham gia các Ban chỉ đạo (hoặc Hội đồng) và các công việc khác theo sự phân công của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn