Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Chi Tiết Văn Bản

Số ký hiệu 60/STC-TTra
Ngày ban hành 11/01/2019
Ngày hiệu lực 11/01/2019
Người Ký
Cơ quan ban hành Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk
Trích yếu Yêu cầu báo cáo kết quả Luật Thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
Nội dung văn bản Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/11/2013; Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP, ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Thông tư số 188/2014/TT-BTC, ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 754/QĐ-UBND, ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018; Thực hiện Công văn số 161/UBND-KT ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc báo cáo kết quả Luật Thực hành, tiết kiệm chống lãng phí năm 2018 theo chỉ đạo tại Công văn số 16213/BTC-TTr ngày 26/12/2018 của Bộ Tài chính. Qua công tác tổng hợp, Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; các Công ty TNHH MTV do Tỉnh quản lý báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2018 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 của địa phương, đơn vị mình gửi về Sở Tài chính trước ngày 25/01/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định, với nội dung và thời gian như sau: 1. Các Sở, ngành, địa phương lập báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2018 đầy đủ, đúng nội dung theo Đề cương, biểu mẫu báo cáo quy định tại Thông tư số 188/2014/TT-BTC, ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính. 2. Thời kỳ lấy thông tin, số liệu tổng hợp báo cáo: Tổng hợp chính xác số liệu, đánh giá đúng tình hình về các nội dung liên quan từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018. 3. Đối với các Sở, Ban, ngành của tỉnh có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành, ngoài việc báo cáo kết quả THTK-CLP trong nội bộ của đơn vị mình, đề nghị Báo cáo, đánh giá đầy đủ tình hình, kết quả THTK-CLP, hiệu quả công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được phân công trong phạm vi toàn tỉnh, cụ thể: 3.1 Sở Kế hoạch và Đầu tư: Báo cáo, đánh giá về THTK-CLP trong quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng, quản lý giám sát và đánh giá các dự án đầu tư; quản lý, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu thầu, công tác thẩm định dự án đầu tư ... (số liệu chi tiết theo Mục IV - Phụ lục số 02 và Phụ lục số 04, Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính). 3.2 Sở Tài nguyên và Môi Trường: Báo cáo, đánh giá về THTK-CLP trong quản lý quy hoạch ngành, trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và báo cáo, đánh giá tình hình kết quả công tác quản lý nhà nước về môi trường, các hoạt động về bảo vệ môi trường đã và đang triển khai thực hiện (số liệu chi tiết theo Mục V - Phụ lục số 02 và Phụ lục số 04, Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính). 3.3 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Báo cáo, đánh giá về THTK-CLP trong quản lý quy hoạch ngành, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và báo cáo, đánh giá tình hình kết quả công tác quản lý nhà nước; các dự án đối với lĩnh vực nông lâm thủy sản, di dân tái định cư... đã và đang triển khai thực hiện (số liệu chi tiết theo Mục V - Phụ lục số 02 và Phụ lục số 04, Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính). 3.4 Sở Nội vụ: Báo cáo, đánh giá về THTK-CLP trong bố trí, tuyển dụng, quản lý công chức; viên chức; công vụ; công tác đào tạo, đào tạo lại theo các Đề án, chương trình đã và đang triển khai thực hiện và kết quả tổng quan về triển khai, thực hiện cải cách hành chính (số liệu chi tiết theo Mục VI - Phụ lục số 02 và Phụ lục số 04, Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính). 3.5 Sở Lao động - Thương binh và xã hội: Báo cáo, đánh giá về THTK-CLP trong quản lý về lao động; thời gian lao động; báo cáo, đánh giá tình hình kết quả công tác quản lý các Chương trình quốc gia về việc làm; đào tạo nghề đã và đang triển khai thực hiện (số liệu chi tiết theo Mục VI - Phụ lục số 02 và Phụ lục số 04, Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính). 3.6 Thanh tra tỉnh: Báo cáo, đánh giá kết quả công tác thanh tra trên phạm vi toàn tỉnh, tình hình, số liệu về kết quả phát hiện, xử lý vi phạm phát hiện qua công tác thanh tra; tình hình, kết quả thực hiện, xử lý theo kết luận (số liệu chi tiết theo Mục IX - Phụ lục số 02 và Phụ lục số 04, Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính). 4. Đối với các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh quản lý: Báo cáo, đánh giá về THTK-CLP trong sản xuất kinh doanh; hiệu quả SXKD trong năm đến thời điểm báo cáo; việc bảo toàn vốn nhà nước; quản lý, sử dụng vốn; các quỹ; tài nguyên thiên nhiên được giao; báo cáo, đánh giá tình hình kết quả công tác quản lý các Chương trình đã và đang triển khai thực hiện 2018 (số liệu chi tiết theo Mục VII - Phụ lục số 02, Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính). 5. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố: Báo cáo, đánh giá về THTK, CLP cần có nội dung, số liệu, tình hình, kết quả THTK, CLP tại địa phương trên từng lĩnh vực theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 10/12/2014 của Chính phủ và Đề cương, biểu mẫu báo cáo theo Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính. Ngoài báo cáo gửi bằng văn bản, đề nghị các đơn vị gửi kèm file dữ liệu về Sở Tài chính (qua Phòng Thanh tra) theo địa chỉ: thanhtrastc@gmail.com Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo thời gian, chất lượng. Mọi sự chậm trể hoặc không thực hiện báo cáo, Sở Tài chính sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh./.
Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Cấp địa phương
Lĩnh vực Tài chính
Tệp đính kèm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn