Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 phục vụ Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá IX (28/10/2020)

Thực hiện Thông báo số 578/TB-HĐND ngày 21/10/2020 của HĐND tỉnh về việc dự kiến, thời gian, nội dung tổ chức Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá IX và Công văn số 9631/UBND-TH ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá IX.

Qua công tác tổng hợp, Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; các Công ty TNHH MTV do tỉnh quản lý báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của địa phương, đơn vị mình gửi về Sở Tài chính trước ngày 7/11/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định, với nội dung và thời gian như sau: 

1. Các Sở, ngành, địa phương lập báo cáo kết quả THTK-CLP năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 đầy đủ, đúng nội dung theo Đề cương, biểu mẫu báo cáo quy định tại Thông tư số 188/2014/TT-BTC, ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính;

Nội dung văn bản và biểu mẫu đính kèm

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn