Báo cáo kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội từ năm 2018 trở về trước (05/03/2019)

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1055/UBND-KT ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội từ năm 2018 trở về trước (kèm theo Công văn số 1017/BTC-NSNN ngày 22/01/2019 của Bộ Tài chính);

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 trở về trước, Sở Tài chính đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các bộ phận liên quan tổng hợp, tham mưu thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có văn bản báo cáo nhu cầu và kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo phụ lục đính kèm gửi về Sở Tài chính trước ngày 20/3/2019; đồng thời gửi file mềm Tổng hợp kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội từ năm 2018 trở về trước.

Quá thời hạn trên, đơn vị nào không gửi báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ nội dung làm ảnh hưởng đến tiến độ, số liệu báo cáo và kinh phí thực hiện của toàn tỉnh thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Biểu mẫu kèm theo

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn