Báo cáo tình hình, kết quả THTKCLP năm 2020 trên địa bàn tỉnh (22/01/2021)

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 359/UBND-KT ngày 12/01/2021 về việc báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh, theo yêu cầu công văn số 15908/BTC-TTr ngày 25/12/2020 của Bộ Tài chính.

Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; các Công ty TNHH MTV do tỉnh quản lý thực hiện các nội dung sau:

1. Các Sở, ngành, địa phương lập báo cáo kết quả THTK-CLP năm 2020 và Bảng tổng hợp đánh giá, tự chấm điểm kết quả THTKCLP trong chi thường xuyên năm 2020 đầy đủ, đúng nội dung theo phụ lục số 02, 04 quy định tại Thông tư 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 và phụ lục số 01-A, 01-B quy định tại Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính;

2. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố: lập báo cáo kết quả THTK-CLP năm 2020 và Bảng tổng hợp đánh giá, tự chấm điểm kết quả THTKCLP trong chi thường xuyên năm 2020 đầy đủ, đúng nội dung theo phụ lục số 02, 04 quy định tại Thông tư 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 và phụ lục số 05 quy định tại Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính;

3. Đối  với các Công ty TNHH MTV do tỉnh quản lý: lập báo cáo kết quả THTK-CLP năm 2020 đầy đủ, đúng nội dung, theo phụ lục số 02, 04 quy định tại Thông tư 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014.

Báo cáo gửi về Sở Tài chính trước ngày 22/01/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định, ngoài báo cáo gửi bằng văn bản, đề nghị các đơn vị gửi kèm file dữ liệu về Sở Tài chính (qua Phòng Thanh tra) theo địa chỉ: thanhtrastc@gmail.com

Phụ lục đính kèm

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn