Tài liệu báo cáo phục vụ Đoàn giám sát của Quốc hội về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 (03/12/2021)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 10407/UBND-KT ngày 25/10/2021 về việc tổng hợp báo cáo phục vụ Đoàn giám sát của Quốc hội tại văn bản số 07/ĐGS-TCNS ngày 01/10/2021 của Đoàn giám sát Quốc hội về việc báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021; UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổng hợp báo cáo theo đề cương, biểu mẫu yêu cầu của Đoàn giám sát của Quốc hội.

Sở Tài chính đề nghị các Sở, ngành báo cáo các nội dung theo Khung đề cương và các biểu phụ lục nêu cụ thể trong văn bản này, gửi về Sở Tài chính trước ngày 03/01/2022. Thời kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2021. 

Số liệu báo cáo, ngoài báo cáo gửi bằng văn bản, đề nghị các đơn vị gửi kèm file dữ liệu về Sở Tài chính (qua Phòng Thanh tra) theo địa chỉ: thanhtrastc@gmail.com. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ đồng chí Quang phòng Thanh tra, số điện thoại 0905170797.

Nội dung báo cáo và biểu phụ lục tại đây

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn