Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cơ sở nhà, đất số 161 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột (26/11/2021)

Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk thông báo để lựa chọn tổ chức có chức năng đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của cơ quan có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, đ a chỉ số 32A đường Lê Th Hồng Gấm, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Cơ sở nhà, đất số 161 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk với tổng giá tr quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là 407.646.000.000 đồng (Bẳng chữ: Bốn trăm lẻ bảy tỷ, sáu trăm sáu mươi sáu triệu đồng). 

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Trong trường hợp chỉ có duy nhất 01 (một) tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ đạt các tiêu chí, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk quyết đ nh lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đó;

- Trường hợp có từ 02 (hai) tổ chức đấu giá tài sản trở lên nộp hồ sơ đạt các tiêu chí, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk xem xét, quyết đ nh lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản phù hợp với tài sản đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

- Thời gian đăng ký: Từ ngày có thông báo cho đến trước 17 giờ 00 phút ngày 02/12/2021. Sau thời gian nêu trên, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk không tiếp nhận bất cứ hồ sơ của tổ chức tham gia tổ chức đấu giá tài sản.

- Nhận hồ sơ trực tiếp trong giờ làm việc, tổ chức đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ năng lực, đóng quyển có đầy đủ tài liệu đính kèm, được để trong phong bì dán kín niêm phong.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Văn thư Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, đ a chỉ số 32A đường Lê Th Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Nội dung chi tiết kèm theo

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn