Về việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk (31/03/2021)

Căn cứ Quyết định số 534/QĐ-UBND, ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk.

Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk thông báo về việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở như sau:

1. Giải thể và chấm dứt hoạt động của phòng Tin học-Thống kê kể từ ngày 01/4/2021.

2. Các phòng sau khi tổ chức sắp xếp lại:

- Phòng Quản lý Ngân sách

- Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

- Phòng Tài chính Đầu tư

- Phòng Quản lý Giá và công sản

- Phòng Tài chính Doanh nghiệp

- Văn phòng

- Thanh tra

Sở Tài chính trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để tiện liên hệ, phối hợp công tác./.

File văn bản đính kèm

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn