Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn

Tìm kiếm:

 

Tên báo cáo

Năm BC

Biểu mẫu

Số Quyết định/Văn bản bản công bố

Ngày công bố

Đường dẫn

Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020 2020 68/CK-NSNN 3861/QĐ-UBND 31/12/2021

File Excel

File PDF

Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2020 2020 67/Ck-NSNN 3861/QĐ-UBND 31/12/2021

File Excel

File PDF

Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2020  2020 66/CK-NSNN 3861/QĐ-UBND 31/12/2021

File Excel

File PDF

Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020 2020 65/CK-NSNN 3861/QĐ-UBND 31/12/2021

File Excel

File PDF

Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2020 2020 64/CK-NSNN 3861/QĐ-UBND 31/12/2021

File Excel

File PDF

Quyết toán thu NSNN năm 2020 2020 63/CK_NSNN 3861/QĐ-UBND 31/12/2021

File Excel

File PDF

Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 2020 62/CK-NSNN 3861/QĐ-UBND 31/12/2021

File Excel

File PDF

Công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk

2020   3861/QĐ-UBND 31/12/2021 3861/QĐ-UBND
Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk 2019   3247/QĐ-UBND 31/12/2020 3247/QĐ-UBND
Cân dôi ngân sách địa phương năm 2019 2019 62/CK-NSNN 3247/QĐ-UBND 30/12/2020 File excel
Quyết toán thu NSNN năm 2019 2019 63/CK-NSNN 3247/QĐ-UBND 30/12/2020 File excel
Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2018 2019 64/CK-NSNN 3247/QĐ-UBND 30/12/2020 Flie excel
Quyết toán chi ngân sách cấp theo từng lĩnh vực năm 2019 2019 65/CK-NSNN 3247/QĐ-UBND 30/12/2020 File excel
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019 2019 66/CK-NSNN 3247/QĐ-UBND 30/12/2020 File excel
Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2019 2019 67/CK-NSNN 3247/QĐ-UBND 30/12/2020 File excel
Quyết toán chi chương trình mục tiêu Quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2019 68/CK-NSNN 2019 3247/QĐ-UBND 30/12/2020 File excel
Điều chỉnh cân đối ngân sách địa phương năm 2018 2018 62/CK-NSNN 1803/QĐ-UBND 10/8/2020 File excel
Điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 2018 63/CK-NSNN 1803/QĐ-UBND 10/8/2020 File excel
Điều chỉnh quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu năm 2018 2018 64/CK-NSNN 1803/QĐ-UBND 10/8/2020 File excel
Điều chỉnh quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2018 2018 65/CK-NSNN 1803/QĐ-UBND 10/8/2020 File excel
Điều chỉnh quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2018 2018 66/CK-NSNN 1803/QĐ-UBND 10/8/2020 File excel
Điều chỉnh quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2018 2018 67/CK-NSNN 1803/QĐ-UBND 10/8/2020 File excel
Điều chỉnh quyết toán chi chương trình mục tiêu Quốc gia ngân sách tỉnh và ngân sách huyện năm 2018 2018 68/CK-NSNN 1803/QĐ-UBND 10/8/2020 File excel
Quyết định công khai điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Đắk Lắk 2018  

1803/QĐ-UBND

10/8/2020 1803/QĐ-UBND
Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk 2018   3897/QĐ-UBND 30/12/2019 3897/QĐ-UBND
Cân dôi ngân sách địa phương năm 2018 2018 62/CK-NSNN 3897/QĐ-UBND 30/12/2019 File excel
Quyết toán thu NSNN năm 2018 2018 63/CK-NSNN 3897/QĐ-UBND 30/12/2019 File excel
Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2018 2018 64/CK-NSNN 3897/QĐ-UBND 30/12/2019 File excel
Quyết toán chi ngân sách cấp theo từng lĩnh vực năm 2018 2018 65/CK-NSNN 3897/QĐ-UBND 30/12/2019 File excel
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2018 2018 66/CK-NSNN 3897/QĐ-UBND 30/12/2019 File excel
Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2018 2018 67/CK-NSNN 3897/QĐ-UBND 30/12/2019 File excel
Quyết toán chi chương trình mục tiêu Quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2018 2018 68/CK-NSNN 3897/QĐ-UBND 30/12/2019 File excel

Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Đắk Lắk

2017

 

3631/QĐ-UBND

28/12/2018

3631/QĐ-UBND

Cân đối ngân sách địa phương năm 2017

2017

62/CK-NSNN

3631/QĐ-UBND

28/12/2018

File excel

Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2017

2017

63/CK-NSNN

3631/QĐ-UBND

28/12/2018

File excel

Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2017

2017

64/CK-NSNN

3631/QĐ-UBND

28/12/2018

File excel số liệu

Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2017 2017 65/CK-NSNN 3631/QĐ-UBND 28/12/2018 File excel
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2017 2017 66/CK-NSNN 3631/QĐ-UBND 28/12/2018 File excel
Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2017 2017 67/CK-NSNN 3631/QĐ-UBND 28/12/2018 File excel
Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 1017 2017 68/CK-NSNN 3631/QĐ-UBND 28/12/2018 File excel
Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016 2016   55a/QĐ-UBND 08/01/2018 Tệp đính kèm
Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh Đắk Lắk 2016   34/NQ-HĐND 18/12/2017 Tệp đính kèm
Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Đắk Lắk 2015   649/QĐ-UBND 22/03/2017 Tệp đính kèm
Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 của tỉnh Đắk Lắk 2015   19/NQ-HĐND 14/12/2016 Tệp đính kèm
Quyết đinh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014, dự toán ngân sách năm 2016 của tỉnh Đắk Lắk 2014   527/QĐ-UBND 26/02/2016 Tệp đính kèm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn