Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định/Văn bản bản công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

1 Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk 2019   3247/QĐ-UBND 31/12/2020 3247/QĐ-UBND
2 Cân dôi ngân sách địa phương năm 2019 2019 62/CK-NSNN 3247/QĐ-UBND 30/12/2020 File excel số liệu
3 Quyết toán thu NSNN năm 2019 2019 63/CK-NSNN 3247/QĐ-UBND 30/12/2020 File excel số liệu
4 Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2018 2019 64/CK-NSNN 3247/QĐ-UBND 30/12/2020 Flie excel số liệu
5 Quyết toán chi ngân sách cấp theo từng lĩnh vực năm 2019 2019 65/CK-NSNN 3247/QĐ-UBND 30/12/2020 File excel số liệu
6 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019 2019 66/CK-NSNN 3247/QĐ-UBND 30/12/2020 File excel số liệu
7 Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2019 2019 67/CK-NSNN 3247/QĐ-UBND 30/12/2020 File excel số liệu
8 Quyết toán chi chương trình mục tiêu Quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2019 2019 68/CK-NSNN 3247/QĐ-UBND 30/12/2020 File excel số liệu
9 Điều chỉnh cân đối ngân sách địa phương năm 2018 2018 62/CK-NSNN 1803/QĐ-UBND 10/8/2020 File excel số liệu
10 Điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 2018 63/CK-NSNN 1803/QĐ-UBND 10/8/2020 File excel số liệu
11 Điều chỉnh quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu năm 2018 2018 64/CK-NSNN 1803/QĐ-UBND 10/8/2020 File excel số liệu
12 Điều chỉnh quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2018 2018 65/CK-NSNN 1803/QĐ-UBND 10/8/2020 File excel số liệu
13 Điều chỉnh quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2018 2018 66/CK-NSNN 1803/QĐ-UBND 10/8/2020 File excel số liệu
14 Điều chỉnh quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2018 2018 67/CK-NSNN 1803/QĐ-UBND 10/8/2020 File excel số liệu
15 Điều chỉnh quyết toán chi chương trình mục tiêu Quốc gia ngân sách tỉnh và ngân sách huyện năm 2018 2018 68/CK-NSNN 1803/QĐ-UBND 10/8/2020 File excel số liệu
16 Quyết định công khai điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Đắk Lắk 2018  

1803/QĐ-UBND

10/8/2020 1803/QĐ-UBND
17 Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk 2018   3897/QĐ-UBND 30/12/2019 3897/QĐ-UBND
18 Cân dôi ngân sách địa phương năm 2018 2018 62/CK-NSNN 3897/QĐ-UBND 30/12/2019 File excel số liệu
19 Quyết toán thu NSNN năm 2018 2018 63/CK-NSNN 3897/QĐ-UBND 30/12/2019 File excel số liệu
20 Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2018 2018 64/CK-NSNN 3897/QĐ-UBND 30/12/2019 File excel số liệu
21 Quyết toán chi ngân sách cấp theo từng lĩnh vực năm 2018 2018 65/CK-NSNN 3897/QĐ-UBND 30/12/2019 File excel số liệu
22 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2018 2018 66/CK-NSNN 3897/QĐ-UBND 30/12/2019 File excel số liệu
23 Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2018 2018 67/CK-NSNN 3897/QĐ-UBND 30/12/2019 File excel số liệu
24 Quyết toán chi chương trình mục tiêu Quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2018 2018 68/CK-NSNN 3897/QĐ-UBND 30/12/2019 File excel số liệu

25

Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Đắk Lắk

2017

 

3631/QĐ-UBND

28/12/2018

3631/QĐ-UBND

26

Cân đối ngân sách địa phương năm 2017

2017

62/CK-NSNN

3631/QĐ-UBND

28/12/2018

File excel số liệu

27

Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2017

2017

63/CK-NSNN

3631/QĐ-UBND

28/12/2018

File excel số liệu

28

Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2017

2017

64/CK-NSNN

3631/QĐ-UBND

28/12/2018

File excel số liệu

29 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2017 2017 65/CK-NSNN 3631/QĐ-UBND 28/12/2018 File excel số liệu
30 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2017 2017 66/CK-NSNN 3631/QĐ-UBND 28/12/2018 File excel số liệu
31 Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2017 2017 67/CK-NSNN 3631/QĐ-UBND 28/12/2018 File excel  số liệu
32 Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 1017 2017 68/CK-NSNN 3631/QĐ-UBND 28/12/2018 File excel số liệu

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn