Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định

Tìm kiếm:

 

Tên báo cáo

Năm BC

Biểu mẫu

Số Quyết định/Văn bản bản công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn

Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2022 2022 58/CK-NSNN 207/QĐ-UBND 21/01/2021 File excel
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện, thị xã, thành phố năm 2022 2022 57/CK-NSNN 207/QĐ-UBND 21/01/2021 File excel
Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2022 2022 56/CK-NSNN 207/QĐ-UBND 21/01/2021 File excel
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện, thị xã, thành phố năm 2022 2022 55/CK-NSNN 207/QĐ-UBND 21/01/2021 File excel
Tỷ lệ phần (%) của các khoản phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương 2022 54/CK-NSNN 207/QĐ-UBND 21/01/2021 File excel
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 2022 53/CK-NSNN 207/QĐ-UBND 21/01/2021 File excel
Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 2022 52/CK-NSNN 207/QĐ-UBND 21/01/2021 File excel
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2022 2022 51/CK-NSNN 207/QĐ-UBND 21/01/2021 File excel
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2022 2022 50/CK-NSNN 207/QĐ-UBND 21/01/2021 Flie excel
Dự toán ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2022 2022 49/CK-NSNN 207/QĐ-UBND 21/01/2021 File excel
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 2022 48/CK-NSNN 207/QĐ-UBND 21/01/2021 File excel
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2022 2022 47/CK-NSNN 207/QĐ-UBND 21/01/2021 File excel
Cân đối ngân sách địa phương năm 2022 2022 46/CK-NSNN 207/QĐ-UBND 21/01/2021 File excel
Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2021 2021 56/CK-NSNN 69/QĐ-UBND 12/01/2021 File excel
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện, thị xã, thành phố năm 2021 2021 55/CK-NSNN 69/QĐ-UBND 12/01/2021 File excel
Tỷ lệ phần (%) của các khoản phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương 2021 54/CK-NSNN 69/QĐ-UBND 12/01/2021 File excel
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 2021 53/CK-NSNN 69/QĐ-UBND 12/01/2021 File excel
Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 2021 52/CK-NSNN 69/QĐ-UBND 12/01/2021 File excel
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2021 2021 51/CK-NSNN 69/QĐ-UBND 12/01/2021 File excel
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2021 2021 50/CK-NSNN 69/QĐ-UBND 12/01/2021 Flie excel
Dự toán ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2021 2021 49/CK-NSNN 69/QĐ-UBND 12/01/2021 File excel
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 2021 48/CK-NSNN 69/QĐ-UBND 12/01/2021 File excel
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2021 47/CK-NSNN 69/QĐ-UBND 12/01/2021 File excel
Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 2021 46/CK-NSNN 69/QĐ-UBND 12/01/2021 File excel
Quyết định công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Đắk Lắk 2021   69/QD-UBND 12/01/2021 69/QĐ-UBND
Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Đắk Lắk 2020   35/NQ-HĐND 09/12/2020 Tệp đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2021 2020   322/BC-UBND 30/11/2020 Tệp đính kèm
Danh mục dự án bố trí kế hoạch vốn cho vay ODA và vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài năm 2020 2020 58b/CK-NSNN 220/QĐ-UBND 05/02/2020 File excel 
Danh mục dự án bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 2020 58a/CK-NSNN 220/QĐ-UBND 05/02/2020 File excel
Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020 2020 57/CK-NSNN 220/QĐ-UBND 05/02/2020 File excel
Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020 2020 56/CK-NSNN 220/QĐ-UBND 05/02/2020 File excel
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện, thị xã, thành phố năm 2020 2020 55/CK-NSNN 220/QĐ-UBND 05/02/2020 File excel
Tỷ lệ phần (%) của các khoản phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2019 2020 54/CK-NSNN 3672/QĐ-UBND 29/12/2017

3672/QĐ-UBND

File excel

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 2020 53/CK-NSNN 220/QĐ-UBND 05/02/2020 File excel
Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 2020 52/CK-NSNN 220/QĐ-UBND 05/02/2020 File excel
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020 2020 50/CK-NSNN 220/QĐ-UBND 05/02/2019 File excel
Dự toán ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2020 2020 49/CK-NSNN 220/QĐ-UBND 05/02/2020 File excel
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 2020 48/CK-NSNN 220/QĐ-UBND 05/02/2020 File excel
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2020 2020 47//CK-NSNN 220/QĐ-UBND 05/02/2020 File excel
Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 2020 46/CK-NSNN 220/QĐ-UBND 05/02/2020 File excel
Quyết định công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk 2020   220/QĐ-UBND 05/02/2020 220/QĐ-UBND

Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2019

2019

58/CK-NSNN

3636QĐ-UBND

228/QĐ-UBND

28/12/2019

29/01/2019

File excel

Danh mục dự toán bố trí kế hoạch vốn ngân sách trung ương (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài)năm 2019 (không bao gồm vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước)

2019

58a/CK-NSNN

3636QĐ-UBND

228/QĐ-UBND

28/12/2019

29/01/2019

File excel

Danh mục dự toán bố trí kế hoạch vốn ngân sách trung ương (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài)năm 2019 (không bao gồm vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước)

2019

58b/CK-NSNN

3636QĐ-UBND

228/QĐ-UBND

28/12/2019

29/01/2019

Flie excel đính kèm

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk

2019

 

3632/QĐ-UBND

28/12/2018

3632/QĐ-UBND

Tỷ lệ phần (%) của các khoản phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2019 2019 54/CK-NSNN 3672/QĐ-UBND 29/12/2017

3672/QĐ-UBND

File excel

Cân đối ngân sách địa phương năm 2019

2019

46/CK-NSNN

3632/QĐ-UBND

28/12/2018

File excel

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2019

2019

47/CK-NSNN

3632/QĐ-UBND

28/12/2018

File excel

Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2019

2019

48/CK-NSNN

3632/QĐ-UBND

28/12/2018

File excel

Dự toán Chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2019

2019

49/CK-NSNN

3632/QĐ-UBND

28/12/2018

File excel

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2019

2019

50/CK-NSNN

3636/QĐ-UBND

228/QD-UBND

28/12/2018

29/01/2019

File excel

Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019

2019

52/CK-NSNN

3636/QĐ-UBND

228/QĐ-UBND

28/12/2018

29/01/2019

File excel

Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đôi ngân sách từng huyện, thị xã, thành phố năm 2019

2019

55/CK-NSNN

3632/QĐ-UBND

28/12/2018

File excel

Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2019

2019

56/CK-NSNN

3632/QĐ-UBND

28/12/2018

File excel

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn